Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenská literatúra

Domovský ústav: Ústav slovenskej literatúry SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0037 – 6973 (print)

Jazyk: Slovenský s anglickým resumé

Web: http://www.uslit.sav.sk/veda-a-vyskum/casopis-slovenska-literatu

E-mail:

Adresa:
Ústav slovenskej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.+421-2-54416025

Revue pre literárnu vedu
MIČ 49 607
ISSN 0037 – 6973

Slovenská literatúra je recenzovaný vedecký časopis pre literárnu vedu, kontinuitne vychádzajúci v Slovenskej akadémii vied od roku 1954. Časopis je od roku 2017 plne prístupný elektronicky v rámci otvoreného prístupu. Poskytuje vedecký publikačný priestor pre oblasť literárnovednej slovakistiky (teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry) pre domácich aj zahraničných literárnych vedcov a odborníkov z iných príbuzných disciplín.

Evidencia v databázach:
SCImago Journal & Country Rank

Elsevier SCOPUS (od 2018)
Clarivate Analytics Web of Science – Emerging Sources Citation Index (WOS-ESCI; od 2017)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Open Academic Journals Index (OAJI)

Distribúciu zabezpečujú, objednávky a predplatné prijímajú:
L. K. Permanent, www.predplatne.sk
Slovenská pošta, www.posta.sk/sluzby/predplatne-novin-a-casopisov

Periodicita: 6 x ročne

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba, PhD.
Vedecká editorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
Jazyková redaktorka: Mgr. Jana Piroščáková, PhD.
Administrácia redakcie: PhDr. Adelaida Mezeiová
Externá grafická spolupráca: Mgr. Juraj Kočár

Redakčná rada – domáci členovia: Vladimír Barborík, René Bílik, Andrea Bokníková, Erika Brtáňová, Ján Gavura, Ján Gbúr, Martin Golema, Igor Hochel, Radoslav Passia, Zora Prušková, Ivana Taranenková, Peter Zajac

Redakčná rada – zahraniční členovia: Joanna Goszczyńska (Varšava), Aleksandra Hudymač (Krakov), Pavel Janoušek (Praha), Michal Jareš (Praha), Alfrun Kliems (Berlín), Iva Málková (Ostrava), Špela Sevšek Šramel (Ľubľana), Róbert Kiss Szemán (Budapešť), Petr Šámal (Praha), Dalibor Tureček (České Budějovice)