Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostné odovzdávanie ocenení

Medaila SAV za podporu vedy pre Zdenu Sulovú. Štefana Čikoša ocenili Čestnou plaketou SAV Dionýza Blaškoviča

28. 2. 2024 | videné 574-krát

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., odovzdal v stredu 28. februára 2024 ocenenia dvom osobnostiam akadémie z Centra biovied (CBv) SAV, v. v. i. Medailu SAV za podporu vedy udelila Vedecká rada SAV Ing. Zdene Sulovej, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV CBv SAV, v. v. i. Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách si prevzal RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i.

„Slovenská akadémia vied stojí práve na týchto ľuďoch, ktorých oceňujeme a na ktorých prácu môže mladá generácia nadväzovať," konštatoval v úvodnej reči predseda SAV Pavol Šajgalík a zdôraznil, že aj vďaka týmto vedeckým osobnostiam patrí SAV k najprestížnejším inštitúciám na Slovensku. Slávnostné laudáciá predniesli členka Predsedníctva SAV prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Ing. Zdena Sulová, DrSc., začala svoju výskumnú kariéru na Chemickom ústave SAV v tíme doc. Ing. Vladimíra Farkaša, DrSc. Najprv sa venovala výskumu mechanizmov svetlom indukovanej konidiácie vláknitej huby Trichoderma atroviride. V tejto problematike tiež v roku 1989 obhájila pod jeho vedením svoju dizertačnú prácu. „Absolvovala dve krátkodobé stáže u prof. Frya na Univerzite v Edinburgu. Výsledkom tejto spolupráce boli dve publikácie v časopise Biochemical Journal, na ktorých je spoluautorkou,“ uviedla v laudáciu prof. Ľ. Lacinová. V roku 2001 zmenila pracovisko i vedecké zameranie a nasledovala svojho budúceho manžela na Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (teraz ÚMFG CBv SAV). Pomáhala mu rozvinúť problematiku viacliekovej rezistencie leukemických buniek. V roku 2012 podala doktorskú dizertačnú prácu o viacliekovej rezistencii v leukemických bunkách, ktorú v tom istom roku aj obhájila. Ako ďalej zdôraznila Ľ. Lacinová, dôsledkom získania vedeckej hodnosti bolo menovanie do rôznych funkcií a komisií, „čo jej ubralo množstvo času, ktorý by radšej strávila v laboratóriu“. Na ÚMFG SAV a neskôr CBv SAV prešla výrazným kariérnym rastom – od vedúcej laboratória až po generálnu riaditeľku Centra biovied SAV, v. v. i.

Zdena Sulová sa počas svojej vedeckej kariéry venovala viacerým oblastiam základného výskumu. Najvýznamnejšie výsledky dosiahla v oblastiach súvisiacich s metabolizmom a úlohou povrchových sacharidov u rastlín a leukemických buniek. Je členkou kolektívu, ktorý bol za originálny výskum a výsledky vo výskume úlohy P-glykoproteínu vo viacliekovej rezistencii leukemických buniek zaradený v roku 2014 nezávislou agentúrou ARRA medzi špičkové tímy SAV.

Vedecká rada SAV rozhodla udeliť Ing. Zdene Sulovej, DrSc., ako významnej osobnosti slovenskej vedy Medailu SAV za podporu vedy.

Ako uviedla ocenená Zdena Sulová, jej vďaka patrí nielen kolegom zo súčasného ústavu, kde pracuje, ale aj spolupracovníkom z Chemického ústavu SAV, ktorým rovnako vďačí za veľa. Poďakovanie tiež smerovala k súčasnému generálnemu riaditeľovi Centra biovied SAV, v. v. i, ktorý ju vystriedal vo vedúcej funkcii, pretože „už stačilo“, dodala s úsmevom.

Celé znenie laudácia je v prílohe.

RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., pracovník Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Centra biovied SAV, v. v. i., absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1986. Kandidátsku dizertačnú prácu v odbore fyziológia živočíchov obhájil už na SAV v roku 1993 a v tom istom odbore v roku 2020 získal tak isto na SAV vedeckú hodnosť doktora vied. „Svoje výskumné aktivity realizoval prevažne na pôde Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, kde nastúpil po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1986 do tímu Dr. Kuchára. Po obhájení kandidátskej dizertačnej práce zameranej na reguláciu telesného rastu steroidnými hormónmi sa začlenil do novovytvoreného výskumného tímu Dr. Koppela, ktorého zámerom bolo skúmať skorý (preimplantačný) embryonálny vývin cicavcov. Táto téma zostala hlavnou oblasťou výskumu Dr. Čikoša  počas jeho celej nasledujúcej kariéry,“ priblížil prácu oceneného Karol Marhold. Časť svojich výskumných aktivít realizoval Dr. Čikoš aj na zahraničných pracoviskách, kde sa venoval najmä rôznym aspektom regulácie génovej expresie v špecifických tkanivách.

Výsledky svojej práce publikuje Štefan Čikoš prevažne v zahraničných odborných časopisoch, pričom viaceré z týchto publikácii dosiahli významnú citačnú odozvu. Je členom kolektívu, ktorý bol za výsledky dosiahnuté vo výskume regulácie vývinu preimplantačného embrya zaradený v roku 2011 nezávislou agentúrou ARRA medzi špičkové tímy SAV. Predsedníctvo SAV udelilo RNDr. Štefanovi Čikošovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách.

„Od začiatku, ako som nastúpil do SAV, tu vládla priateľská a neformálna atmosféra, a preto som rád, že som sa rozhodol pracovať práve v nej. Som vďačný za slobodu, ktorú tu mám pri mojom vedeckom bádaní a ktorú mi hneď na začiatku poskytol Dr. Kuchár,“ skonštatoval v ďakovnej reči Š. Čikoš, ktorý poďakoval aj kolegom Jurajovi Koppelovi, Dušanovi Fabianovi a Štefanovi Faixovi. „Veľmi rád sa hlásim k príslušnosti k SAV,“ dodal.

Celé znenie laudácia je v prílohe.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články