Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

1. Name, surname, degrees: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.


2. Position at the institution: senior scientist


3. Contact data – telephone, e-mail:


4. Academic résumé

2014 doc. ̶ Pan-European University in Bratislava, Faculty of Law
1998 PhD. ̶ Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
1989 JUDr. ̶ Comenius University in Bratislava, Faculty of Law


5. Areas of scientific interest: criminal law, probation and mediation, restorative justice, police sciences


6. Most important publications

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia. [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edícia Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia (2,7 %) et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency [To certain aspects of efficient repetance in connection with the leniency programme]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 66-79. ISSN 0032-6984.


7. Scientific outputs since 2012

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia. [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edicía Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia (2,7 %) et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency. [To certain aspects of efficient repetance in connection with the leniency programe]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 66-79. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. [About the joint venture as a form of concentration in relation to the Leniency Program and active repentance according to the Criminal Code]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 253-262. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - KORDÍK, Marek (50 %). Právo na obhajobu a porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca. [Right to Defence and Violation of Working Discipline by an Employee]. In Zo súdnej praxe, 2012, roč. 17, č. 4, s. 146-150. ISSN 1335-177X.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - LENHARTOVÁ, Katarína (50 %). EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. [EU as an open way of restorative justice]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - ŠIŠULÁK, Stanislav (50 %). Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a represie. [Control of crime among the police - balance of prevention and repression]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 614-626. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Trestná zodpovednosť právnických osôb. [Corporate criminal liability]. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1273-1289. ISSN 1335-6461.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - ŠIŠULÁK, Stanislav (50 %). Polícia ako determinant protikorupčných aktivít vo všetkých sférach spoločnosti [Police as a Determining Factor of Anti-Corruption Activities in all Spheres of Society]. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 343-352. ISBN 978-80-224-1469-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Potreba akreditácie probačných programov. [Need of Accreditation of Probation Programmes]. In Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2014, s. 456-476. ISBN 978-80-7502-034-5.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Historický vývoj prezumpcie neviny. [Historical Development of Presumption of Innocence]. In Vyšetrovanie - história, súčasnosť a budúcnosť. Bratislava : Akadémia PZ, 2012, s. 68-81. ISBN 978-80-8054-531-4.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - LENHARTOVÁ, Katarína (50 %). Sociálna kuratela dospelých osôb v podmienkach Slovenskej republiky. [Social Guardianship of Adults in the Conditions of the Slovak Republic]. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty, 2013, tomus XXXII, č. 1, s. 147-156. ISSN 1336-6912.


8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Police Academy in Bratislava, Department of Investigation
Date: 07. 09. 2012
Name: History, the Present and the Future of Investigation
Paper: Historical development of the Presumption of Innocence

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Trnava University
Date: 20 – 21 September 2012
Name: Trnava Days of Law 2012
Paper: Criminal Policy of the State and Application of Alternative Punishments

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 9 – 17 November 2012
Name: Autumn School of Law “Legal Liability“
Paper: Criminal Liability of Legal Persons

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Comenius University, Bratislava
Date: 15. 11. 2012
Name: Offence – Criminal and Criminological Aspects
Paper: Access of the Parties to Criminal Proceedings to Justice and Punishment

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 20 – 22 March 2013
Name: Change of Law
Paper: Amendments of the Criminal Codes in the Light of Needs of the Application Practice

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: MJ SR and Italian-Slovak Chamber of Commerce
Date: 27. 06. 2013
Name: Criminal Liability of Executives and Companies
Paper: New Draft Legislation on Corporate Criminal Liability

Country: CR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Charles University in Prague
Date: 24. 09. 2013
Name: Corporate Criminal Liability in the Czech Republic
Paper: Polemics on Selected Institutes of Regulation of Corporate Criminal Liability in the Czech Republic

Country: CR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 27 - 28 September 2013
Name: Mediation 2013
Paper: State of Resolution of Criminal Cases by Mediators in the Slovak Republic

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
Date: 10 - 11 October 2013
Name: Bratislava Legal Forum
Paper: Evaluation of the Czech Republic by the OECD Working Group on bribery in international business transactions

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 15 – 23 November 2013
Name: Autumn School of Law “Application of Law (changes in the processes of Internationalization and Europeization)”
Paper: Specifics of the application and interpretation of criminal law

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Justice Academy of the Slovak Republic
Date: 14 – 15 March 2013
Name: Mediation and probation work
Paper: Post penitentiary care as the basic attribute of restorative justice

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Society for Criminal Law and Criminology
Date: 24 – 25 April 2013
Name: Criminal and criminological aspects of crime of youth
Paper: Penitentiary and post penitentiary care of juvenile convicts as one of important attributes of re-education

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Pan-European University, Faculty of Law, Bratislava
Date: 03. 04. 2014
Name: Actual problems of preparatory criminal proceedings
Paper: European Prosecutor

Country: CR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Masaryk University in Brno
Date: 16. 04. 2014
Name: Sexual offences yesterday and today
Paper: Reflection and Impact of International Conventions on the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Trnava University in Trnava
Date: 06. 05. 2014
Name: Restorative justice and alternative punishments in the theoretical context
Paper: Need of Accreditation of Probation Programmes

Country: CR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 15 – 16 May 2014
Name: Olomouc Days of Law 2014
Paper: Fight against Organised Crime

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Faculty of Law of UPJŠ in Košice
Date: 17. 09. 2014
Name: Principles of criminal law
Paper: Is it necessary to explicitly express the principles of criminal proceedings?

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Pan-European University, Faculty of Law, Bratislava
Date: 23 – 24 October 2014
Name: Society Against Terrorism
Paper: Criminal Science in the Fight Against Terrorism

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Date: 06. 11. 2014
Institution: Society for Criminal Law and Criminology, Pan-European University, Ministry of Justice of SR
Name: Victims of crime and their rights
Paper: Opportunities of regulation of the position of victims in the context of restorative justice as institute of strengthening the confidence of victims in the justice system of the Slovak Republic

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 21 – 29 November 2014
Name: Autumn School of Law “Democratic, Welfare and Legally Consistent State in European integration”
Paper: Observation of the Law by the Police

Country: SR
Worker: Kurilovská, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 13 – 21 November 2015
Name: Autumn School of Law 2015 “A Human in European Legal Culture”
Paper: Gradual Humanization of Criminal Law


9. Participation in scientific projects and grants

2015
Name of project: Corporate Criminal Liability
Grant scheme: APVV
Project number: 0620-11
Position: investigator

Name of project: Development of Clinical Legal Education at Comenius University in Bratislava
Grant scheme: KEGA
Project number: 048UK-4/2013
Position: investigator


2014
Name of project: Corporate Criminal Liability
Grant scheme: APVV
Project number: 0620-11
Position: investigator

Name of project: Development of Clinical Legal Education at Comenius University in Bratislava
Grant scheme: KEGA
Project number: 048UK-4/2013
Position: investigator

Name of project: Law in Dynamics of Social Development and its Theoretical Reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Position: investigator10. Membership of national and international organisations

Police Academy in Bratislava (Rector),
Ministry of Justice of the Slovak Republic (General State Counsel, Adviser to the Ministry of Justice SR),
Ministry of Justice of the Slovak Republic, Section of Criminal Law (General Director)
Advisory bodies of Central Government of the Slovak Republic
Inter-Service Working Group of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic,
Working Group for Implementation of EU directives of the Ministry of Justice of the Slovak Republic,
Council for Probation and Mediation of the Ministry of Justice of the Slovak Republic,
Government Council for Crime Prevention
Disciplinary Commission of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
Disciplinary senates for the judiciary
Editorial Board of specialized magazine Policajná teória a prax (Police Theory and Practice)
Editorial Board of specialized magazine Public Governance, Administration and Finances - Law Review, Publisher: Wolters Kluwers,
Scientific Board of the Police Academy in Prague,
Scientific Board of the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica
Scientific Board of the Faculty of Safety Engineering of Žilina University in Žilina
Scientific Board of the Institute of Research and Education of Žilina University in Žilina
Scientific Board of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
Scientific Board of the Academy of Armed Forces in Liptovský Mikuláš
Scientific Board of the Faculty of Law of Pan-European University
Legal Commission of the Slovak Rectors´ Conference
Slovak Rectors´ Conference
Deputy Chairman of the Commission for Electronic Monitoring of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
Chairman of the Accreditation Commission of the Ministry of Interior of the Slovak Republic
Chairman of the Scientific Board of Police Academy in Bratislava
Chairman of the Society for Criminal Law and Criminology
Senior Scientist ̶ Slovak Academy of Sciences, Institute of State and Law
Head of the Department of Criminal Procedure Law ̶ Faculty of Law of Comenius University in Bratislava, Department of Criminal Law, Criminology and Criminal Science
Commission established by the Minister of Justice to analyse the possibility of use of the Penal establishment for mothers with children
Inter-Service Terminology Commission of the Security Council of the Slovak Republic
Member of the Student Scientific Council
Member of the Commission for Nominations for the Award of the Carlsbad Days of Law
Member of the Commissions of the Ministry of Justice of SR for amendments of criminal codes, introduction of corporate criminal liability, implementation of regulations regarding victims of offences


11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students

Teaching of the subject:
Faculty of Law of Comenius University in Bratislava: Criminal Procedure Law


12. Research fellowships and grants: none


13. Academic awards and prizes

Medal for significant merit in the development of the University granted by the Rector of Comenius University
Memorable medal granted by the Rector of General Milan Rastislav Štefánik Academy of Armed Forces in Liptovský Mikuláš


14. Other