Podpora projektov Seal of Excellence

Cieľ programu
Cieľom programu je podporiť riešenie projektov, ktoré boli predložené v rámci výziev Horizont 2020 v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships a v procese hodnotenia získali certifikát Seal of Excellence.

Trvanie grantu a výška podpory
Grant sa udeľuje maximálne na obdobie troch rokov vo výške 24 000 €/rok. Čerpanie grantu sa riadi príslušnými finančnými pravidlami.

Počet projektov a finančné zdroje
Počet podporených projektov závisí od výšky disponibilných prostriedkov. Program sa podporuje výhradne z prostriedkov získaných na podporu excelentného výskumu. O udelení grantov rozhoduje Predsedníctvo SAV.

Podmienky pre udelenie grantu
Program je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:
  • musí byť zamestnancom organizácie SAV
  • návrh projektu, s ktorým uchádzač vstupoval do výzvy Horizont 2020, bol podaný s afiliáciou k organizácii SAV
  • uchádzač musí predložiť:

Podávanie návrhov
Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive elektronicky na adresu , vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Návrhy sa podávajú priebežne.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 103
E-mail: