SLOVENSKÁ GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO

Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

ISSN 1335-0862

 

Vydáva Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť vo vydavateľstve SAP,
Nám. Slobody 6, P.O. Box 57
810 05 Bratislava

Redaktorka časopisu PhDr. Helena Bernadičová
Technická redaktorka Eva Koubeková

Vychádza 4–krát ročne. Predplatné na rok 120.–Sk pre členov SGPS, 200.– Sk pre nečlenov.

VEDÚCI REDAKTOR
Prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.

REDAKČNÁ RADA
Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Doc. MUDr. Ján Chabada, CSc.
Doc. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.
Prof. MUDr. Jozef Pačin, DrSc.
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

ODBORNÍ REDAKTORI
Doc. MUDr. Ivan Handzo, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Mikulaj, DrSc.

ZAHRANIČNÍ ČLENOVIA
Prof. Dr. J. G. Aalders (Holandsko)
Prof. Dr. R. a M. Bruhat (Francúzsko)
Prof. Dr. R. a A. Huch (Švajčiarsko)
Doc. MUDr. J. Tošner, CSc. (Hradec Králové)
Prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. (Brno)

Predplatné a distribúciu pre členov SGPS zabezpečuje firma Janssen–Cilag. Objednávky na predplatné pre nečlenov SGPS príjíma redakcia časopisu.

Adresa: SAP – SGaP, Blumentálska 4, 811 07 Bratislava,
Tel./Fax 07/55 42 58 32, mobil 0903 782 911.