Aktuality

Usmernenia krízového štábu SAV zo dňa 6. 10. 2020 na zabránenie šírenia nebezpečného ochorenia COVID-19 v podmienkach SAV a jej organizácií

9.10.2020, otvorené 989-krát

 

V súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s aktuálnymi opatreniami hlavného hygienika SR Krízový štáb SAV na základe rokovania 6. 10. 2020 vydáva nasledovné odporúčania pre riaditeľov organizácií SAV:

  1. Upozorňujeme, že od 1. októbra 2020 je vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR a zároveň vstúpili do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky:

https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-rusko-okt/,

https://korona.gov.sk/povinnost-absolvovat-domacu-izolaciu-a-test-na-covid-19-okt/,

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/

  1. V rámci pracovného procesu za osobnej účasti zamestnancov, doktorandov a príp. tretích osôb, je organizácia povinná priebežne vykonávať a zabezpečovať dôsledné dodržiavanie  všetkých hygienicko-epidemiologických predpisov, určených všeobecne záväznými právnymi normami – predovšetkým zákon 355/2007 Z.z. v platnom znení o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj opatreniami a rozhodnutiami hlavného hygienika SR uvedenými na stránke ÚVZ SR.
  2. Upozorňujeme na aktuálne „Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia)“

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf

  1. Úrad SAV od 12. 10. 2020 funguje v zmysle Príkazu vedúceho Úradu SAV č. 3/2020 (v prílohe). Odporúčame zaviesť relevantné „režimové“ opatrenia v rámci jednotlivých organizácií SAV podľa charakteru ich činnosti a aktualizovať ich podľa vývoja situácie chorobnosti na COVID-19 v danom regióne.
  2. Upozorňujeme riaditeľov organizácií SAV, že kapacita ubytovní (vrátane povinnej rezervy) v správe Úradu SAV je naplnená a preto sa nebudú do odvolania prijímať nové žiadosti o ubytovanie.
  3. Zhromaždenia členov akademickej obce v rámci výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov organizácií SAV do odvolania sa budú organizovať výlučne videokonferenčne.

 

Príloha

Zasadnutie krízového štábu SAV 7. októbra
Príloha

Predseda SAV Pavol Šajgalík