Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického

The Criticism of „Schematism“ as an Integral Part of the Rhetoric of Socialist Realism in the First Half of the 1950s (Discussions before the 2nd Czechoslovak Writers´ Conference)

Pavel Matejovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 409-417

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Prezentovaný text analyzuje vybrané diskusie z prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia, ktoré boli spojené s prípravou 2. zjazdu československých spisovateľov v roku 1956. Zároveň si všíma dobové označenie známe ako kritika tzv. schematizmu. Podľa autora genéza tohto pojmu súvisí s procesmi, ktoré majú svoju prehistóriu ešte v období, keď dogmatické uplatňovanie socialistického realizmu bolo oficiálnou doktrínou stalinskej epochy. Nemožno ho teda chápať synonymicky s kritikou tzv. kultu osobnosti, resp. „vyrovnávaním sa“ sa s obdobím stalinizmu, pretože pojem „schematizmus“ sa stal súčasťou dobového literárnokritického diskurzu ešte pred Stalinovou smrťou. Autor sa v tejto súvislosti opiera o zistenia B. Groysa, najmä jeho analýzu paradoxov stalinskej moci, kde logické výpovede bez rozporov boli posudzované ako jednostranné a teda neplatné. Slogany ako „boj proti schematizmu“ a „za väčšiu pravdivosť literatúry“ boli súčasťou dobového jazyka stalinskej epochy a v tomto zmysle ich aj treba interpretovať. Nesúviseli priamo s kritikou stalinizmu, ani nespochybňovali estetickú doktrínu socialistického realizmu.

The presented article analyses selected discussions of the first half of the 1950s which were related to the preparation of the 2nd Czechoslovak Writers´ Conference in the year 1956. At the same time it pays attention to the contemporary term known as the criticism of so-called Schematism. In the author´s opinion the formation of the term is related to the processes having its prehistory in the period when the dogmatic application of Socialist Realism was the official doctrine of the Stalinist Epoch. It cannot be seen as synonymous with the criticism of so-called Cult of Personality or the process of „acknowledging“ the period of Stalinism because the notion „Schematism“ became a part of the literary-critical discourse of those times before Stalin´s death. In this context the author makes references to the findings by B. Groys, especially to his analysis of the paradoxes of Stalin´s rule where logical statements containing no contradictions were regarded as one-sided and so invalid. The slogans such as „struggle against Schematism“ and „for greater fidelity of literature“ were a part of the contemporary language of the Stalinist Epoch and should be interpreted accordingly. They were not directly related to the criticism of Stalinism, and they did not question the aesthetical doctrine of Socialist Realism.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Matejovič, P. 2013. Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.5, pp. 409-417. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejovič, P. (2013). Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického . Slovenská literatúra, 60(5), 409-417. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the criticism of „Schematism“, Socialist Realism, Stalinism

Práva / Rights:

Referencie: