Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského

A War Veteran as a Visionary: On the Poetics and Metaphysics in Ján Hrušovský´s Work

Dagmar Kročanová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 105-114

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Obrazy sveta utvorené vo vedomí „revolučnej“ generácie (rokov 1830 a 1848) a „vojnovej“ generácie (rokov 1914 – 1918) mali viaceré spoločné prvky. Cieľom príspevku je ukázať, akým spôsobom dedičstvo „čierneho“ romantizmu v dvadsiatych rokoch 20. storočia umožnilo komunikovať traumu spôsobenú Prvou svetovou vojnou. V prvej časti príspevku preto približujem Prvú svetovú vojnu z hľadiska sociálnej histórie, pričom využívam monografickú prácu amerického historika Erica J. Leeda. Následne naznačujem, že niektoré frekventované literárne motívy mohli súvisieť so spôsobom vedenia Prvej svetovej vojny. V druhej časti príspevku interpretujem prózy s vojnovou témou z dvadsiatych rokov od slovenského prozaika Jána Hrušovského (1892 – 1975) a ponúkam štyri „obrazy“, ktoré sú jeho „vhľadom“ do fyzikálneho sveta i metafyzickej skutočnosti.

The images of the world created in the consciousness of the „revolution“ generation (of the years 1830 and 1848) and the„war“ generation (of the years 1914 -1918) had a few elements in common. The goal of the article is to show how the legacy of „Black“ Romanticism of the 1920s made it possible to communicate the trauma caused by World War I. The first part of the article therefore presents World War I from the perspective of social history while I use a monograph by the American historian Eric J. Leed. Then I suggest that certain frequent literary motifs might be related to the way World War I was waged. The second part of the article interpretes the war proses written by the Slovak writer Ján Hrušovský (1892-1975) in the 1920s and offers four „images“ which are his „insight“ into the physical world as well as metaphysical reality.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kročanová, D. 2013. Vojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.2, pp. 105-114. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kročanová, D. (2013). Vojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského . Slovenská literatúra, 60(2), 105-114. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

JÁN HRUŠOVSKÝ – WORLD WAR I – BLACK ROMANTICISM – EXPRESSIONISM

Práva / Rights:

Referencie: