Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMedzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia

Gaps, breaks, disruptions, hiatuses – discontinuity and the ideal of wholeness in Slovak literature at the end of the 19th century

Marcela Mikulová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 369-380

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

„Realistickí“ i moderní autori modifikovali na konci 19. storočia slovenskú literatúru odlišne poňatými spôsobmi reprezentácie. V štúdii sa pokúšame identifikovať relevantné znaky, ktoré poukazujú na retrográdny pohyb u autorov, nadväzujúcich na osvedčené národné hodnoty a na druhej strane progresívne literárne pohyby, smerujúce do teritória univerzálnych európskych hodnôt. M. Kukučín ako prvý zo slovenských umelcov explicitne pomenoval ťažiskový umelecký problém – častú nepriliehavosť myšlienky a jej umeleckej realizácie. Zmieňuje sa o medzere, priepasti, ktorú sa niekedy autorovi nedarí presiahnuť. Naša štúdia nachádza moderných autorov medzi tými, ktorí túto priepasť priznávajú, ba je ich tvorivým východiskom. Staršia generácia pod vplyvom predstavy o úplnosti národného literárneho systému mala snahu vyplniť medzery najmä na úrovni literárnych žánrov. Hviezdoslav, Vajanský, ale aj Vansová v snahe o vytvorenie vlastných literárnych systémov nemajú záujem o voľný priestor pre čitateľské dotvorenie. Mladá generácia spisovateľov sa ambície celistvosti vzdala v prospech habilitácie autorského subjektu. V súvislosti s veľkými nedokončenými románovými projektmi M. Kukučína, ktoré ho odhaľujú ako komplikovaného melancholika – v opozícii s tým, než sa traduje, si uvedomujeme, že neochota zahrnúť tieto rozsiahle prozaické fragmenty do slovenskej literárnej historickej kontinuity spôsobuje v slovenskej literatúre 19. storočia nezaplnenú ruptúru.

The „Realistic“ as well as Modern authors modified Slovak literature at the end of the 19th century in different ways of representation. The study attempts to identify relevant features which show the authors´ retrograde motion expanding on the well-established national values and on the other hand the progressive literary motion heading towards the territory of universal European values. M. Kukučín as the first of Slovak artists identified the central problem of the arts explicitly – the frequent incompatibility of an idea and its artistic form. He mentions a gap, an abyss which is impossible for an author to overcome. The study finds the Modern authors among those who admit the abyss, moreover it becomes their creative base. The older generation under the influence of the complete national literary system concept tried to fill the gaps, especially those related to literary genres. Hviezdoslav, Vajanský as well as Vansová in pursuit of establishing their own literary systems have no interest in leaving free spaces for the readers to fill. The young generation of writers abandoned the ambition of the wholeness in the name of establishing the author´s subject. The context of Kukučín´s big unfinished novel projects, which present him as a complicated melancholic person – as opposed to what the tradition says, makes us realize that unwillingness to include these extensive prose fragments in Slovak literary historical continuity create an unfilled gap in Slovak literature of the 19th century.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Mikulová, M. 2012. Medzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia. In Slovenská literatúra, vol. 59, no.5, pp. 369-380. DOI: https://doi.org/--

APA:
Mikulová, M. (2012). Medzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia. Slovenská literatúra, 59(5), 369-380. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

MARTIN KUKUČÍN, GAP, LITERARY SYSTEM, TRADITION, MODERN LITERATURE

Práva / Rights:

Referencie: