Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNový román a matematika

New Novel and Mathematic

Stanislaw Lem

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 104-114

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 9. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Autor v štúdii demaskuje falošnosť analógie nového románu s matematickou tvorbou, ako ju nastolili niektorí jeho teoretici. Nový román podľa teoretických tvrdení jeho zástancov nahrádza funkciu kopírovania skutočnosti funkciou konštruovania autonómneho systému zo znakov, a práve tým sa má údajne podobať na matematickú tvorbu. Matematická dedukcia sa dá rozdeliť na to, čo je v nej východiskovým súborom znakov (elementov) a ich transformácií (operátorov). V Robbe-Grilletovom románe Dom schôdzok medzi elementmi a operátormi nejestvuje žiadny vzťah v zmysle jednoznačnej korelácie: k elementom patria nukleárne scény a medzi operátormi je napr. pravidlo spájania jednotlivých udalostí do fáz, majúcich charakter slučky. Vertikálnym operátorom je zasa pravidlo spájania radov udalostí takým spôsobom, že to, čo je v skutočnosti od seba navzájom oddelené kategoriálnymi úrovňami, sa v románovej konštrukcii ukazuje ako koexistujúce. Výsledkom sú antinomické efekty, pretože vedľa seba stoja verzie udalostí, dokonca i kontradiktórne. Avšak táto konštrukcia nie je ekvivalentom autonómnosti matematickej konštrukcie: vzťahy, aké v matematike spájajú súbor znakových elementov so súborom operátorov, nie sú nikdy náhodné. Avšak samotné robbe-grilletovské operátory, ako aj miesta ich aplikácie na „dej“ by sa dali radikálne pozamieňať, čím by vznikol text od Domu schôdzok neodlišný do tej miery, že by bol vybavený analogickou entropiou, pretože systémy s analogickým stupňom neusporiadanosti sú si informačne ekvivalentné. Keďže zmysel operátorov sa nemôže pripojiť k zmyslu udalostí, sémantická integrácia textu musí byť nahradená integráciou formálnou. Avšak čitateľ nemôže rezignovať na referenciu pomenovaní k fragmentom skutočnosti, v dôsledku čoho sa pretrhnutie diela s „informujúcou“ tradíciou ukazuje byť postulátom, nie však výsledkom. Ak text obsahuje štruktúru, ktorá sa dá vztiahnuť ako model k javom, ktoré sú mimo diela, čiže ak táto štruktúra, plniac funkciu znaku, má denotáciu, ktorá nie je prázdna, tak dielo je komunikátom (vytvára message). Čím originálnejšími sú operátory, tým viacej musí byť východiskový súbor scén, na ktorý sú aplikované, stereotypný.

Author in the study damasks false analogy of a genre of new novel with mathematic creating process as it was proposed by some theoreticians. New novel according to theoretical assumptions of the representatives of the theory replaces a function of copying reality by a function of constructing autonomous system of denotations and that way it is similar to mathematical creative work. Mathematic deduction consists of basic set of elements and their transformations (operators). In the novel of Robbe-Grillet Dom schôdzok (The House of Meetings) there is not relationship between elements and operators in the sense of explicit correlation: nuclear scenes belong to elements and among operators there is a rule of connecting single events into phases having a character of a snipe. Vertical operator is a rule of connecting the sets of events in a way so that what differs in reality from one another by categorical levels in a novel can co-exist. Antinomic effects are results of it as versions of events stand side by side one another even in contradiction. However, this construction is not an equivalent to autonomy of a mathematic construction: relationships that in the Mathematics can connect a set of denotation elements with a set of operators never exist by chance. But the Robbe-Grillet´s operators as well as places of their application to “a story” could be radically exchanged and that way a new text can be created not different from the text of Dom schôdzok (The House of Meetings) as far as it is equipped by analogical entropy because systems with an analogical degree of disorderliness are informationally equivalent. As a sense of operators cannot be defined by connection to a sense of events semantic integration of a text must be replaced by formal integration. However, reader cannot resign on the reference of designations to the fragments of reality. In consequence of it, breaking the course of the work with “informing” tradition seems to be a postulate not a result. If a text includes a structure that can refer as a model to phenomena outside of the work that means that the structure works as an element contains denotation that is not empty. In that case the work is a communicator (creates a message). The more original operators are the more stereotype must be a foundational set of scenes on which the operators applicable.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Lem, S. 2007. Nový román a matematika . In Slovenská literatúra, vol. 54, no.2, pp. 104-114. DOI: https://doi.org/--

APA:
Lem, S. (2007). Nový román a matematika . Slovenská literatúra, 54(2), 104-114. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

NEW NOVEL, ELEMENTS, OPERATORS, DESIGNATION, CONNOTATION

Práva / Rights:

Referencie: