Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRomantický pluralismus: poezie, příroda, subjektivita

ROMANTIC PLURALISMS: POETRY, NATURE, SUBJECTIVITY

Martin Procházka

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 519-537

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: cz

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Romantismus není možné definovat na základě hodnotového nebo estetického kánonu, ani v opozici ke kánonům jiným, např. klasicistnímu. Existuje značné množství romantiků, jejichž tvorba má klasicistní rysy (např. Chateaubriand, Byron, Delacroix, Kleist aj.). Romantismus je třeba chápat jako „romantismy“ – vidět v něm především mnohost různých „myšlenkových celků“ a uměleckých forem, které se mohou objevovat současně v jedné kultuře. Článek má tři části. První se zabývá obecnými rysy romantického pluralismu, druhá romantickou filozofií přírody (F. Schelling) a třetí problematizací přírody v rané romantické poezii. Příroda se v romantickém pojetí problematizuje proto, že ji nelze zobrazit přímo a konkrétně v autenticitě lidských citů a prožitků. Řešením tohoto problému je pojetí romantické poezie jako nového typu komunikace mezi lidmi. Tato komunikace, opírající se o sílu metaforického jazyka přináší bezprostřední potěšení i poznání, jež sjednocuje lidi všech dob a kultur. Tím vlastně produkuje nové hodnoty, které nepozorovaně nahrazují nutné a přirozené pravdy lidských citů a tak vytvářejí nového člověka a jakousi „druhou přírodu“. Virtualita umění jako techniky komunikace a poznání citů je proto důležitější než realita přírody.

It is not possible to make a clear definition of the Romanticism in terms of values or aesthetic canon, and also in terms of opposition toward other canons: e.g. Classicism. There are a lot of romantic authors whose works shows classicistic features (e.g. Chateaubriand, Byron, Delacroix, Kleist). It is necessary to understand Romanticism in its variants of Romanticim (“Romanticisms”) – and see mainly variety of different “ideological unites” and artistic forms, who could co-exist within one culture. The article contains three parts. The first one deals with the features of Romantic pluralism, the second one with philosophy of nature (F. Schelling) and the third one concerns questions and problems about nature in the early Romantic poetry. There are problems concerning the Romantic understanding of the nature as it is not possible to make a direct and concrete picture of the nature in full authenticity of feelings and experiences. The solution of the problems is to understand the Romantic poetry in terms of communication, as a new type of human communication. That kind of communication based on the power of metaphorical language brings genuine pleasure and knowledge that brings people of different historical periods and different cultures together. That way it produces new values; they replace natural and inevitable truths of human emotions and that way they form a new person, a kind of “second (parallel) nature”. That is why the virtual character of arts as a technique of communication and knowing of emotions is more important than the reality of nature itself.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Procházka, M. 2010. Romantický pluralismus: poezie, příroda, subjektivita . In Slovenská literatúra, vol. 57, no.6, pp. 519-537. DOI: https://doi.org/--

APA:
Procházka, M. (2010). Romantický pluralismus: poezie, příroda, subjektivita . Slovenská literatúra, 57(6), 519-537. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

PLURALISMS, POETRY, NATURE, SUBJECTIVITY

Práva / Rights:

Referencie: