Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 201-318

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Erika B r t á ň o v á, Vzťah slova a obrazu v Doležalovej Tragoedii 201 Vladimír B a r b o r í k, Rozprávanie (aj) o rozprávaní (Vincent Šikula: S Rozarkou) 211 Tomáš H o r v á t h, Drsná škola: Zrod literatúry z ducha pulp magazínov a cesta späť 226 ROZHĽADY Radoslav P a s s i a, Druhé mesto (Priestor Košíc v súčasnej slovenskej literatúre) 259 Aleksandra H u d y m a č, Vyhnanec z ríše fantázie, čiže zúfalstvo slovanského intelektuála. O listoch Pavla Jozefa Šafárika Františkovi Palackému 270 Marcela M i k u l o v á, Oskára Čepana zmysel pre jazyk a systém 285 Pavel M a t e j o v i č, Čepan a Bakošova historická poetika 291 Peter Z a j a c, Inovatívnosť Oskára Čepana 296 PRAMENE A DOKUMENTY Monika K a p r á l i k o v á, Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora 300 RECENZIE Vajanský, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články (Milan K e n d r a) 307 Sýkora Michal: Vize řádu světa v moderní próze (Miriam S u c h á n k o v á) 311 Šrank, Jaroslav: Nesamozrejmá poézia (Ján G a v u r a) 313 Šámal, Petr: Soustružníci lidských duší (Vladimír P e t r í k) 316

Articles Erika B r t á ň o v á, The Relationship of Word and Picture in Doležal´s Tragedy 201 Vladimír B a r b o r í k, The Narration (and also) on the Subject of Narration (Vincent Šikula: S Rozarkou/ With Rozárka/) 211 Tomáš H o r v á t h, Hard-Boiled School: The Birth of Literature Coming from the Pulp Magazines and a Way Back 226 Views Radoslav P a s s i a, The Second City (The Territory of the City Košice in Contemporary Slovak Literature) 259 Aleksandra H u d y m a č, Exile to the Realm of Fantasy, That Means Despair of a Slovak Intellectual. About Letter of Pavol Jozef Šafárik to František Palacký 270 Marcela M i k u l o v á, Oskár´s Čepan Sense for Language and System 285 Pavel M a t e j o v i č, Čepan and Bakoš´s Historical Poetics 291 Peter Z a j a c, Innovativeness of Oskár Čepan 296 Documents and Resources Monika K a p r á l i k o v á, The Ninth Fate Symphony for Elán and Its Chief Editor 300 Reviews 307

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: