Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackProblémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme

The Issues in Editorial Processing of Memoirs Written in Lowland

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN 0037 – 6973

Rok, strany / Year, pages: 2018, 278-293

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

HUČKOVÁ, D.: Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme Pri mapovaní obrazu kultúrnych a užšie aj literárnych dejín Slovákov na historickej uhorskej Dolnej zemi, čo je z hľadiska dnešnej politickej geografie ťažiskovo najmä priestor slovenských enkláv zo Srbska, Maďarska a Rumunska, sa ako významný prameň ukazujú tiež texty memoárového žánru, a to z rôznych časových období. V kontexte výskumu obdobia prelomu 19. a 20. storočia, s presahom do ďalších decénií 20. storočia, je k dispozícií viacero prameňov tohto typu, a to tak knižne vydaných, ako aj iba rukopisných. Predmetom príspevku sú problémy edičného spracovania pamätí slovenských osobností, ktoré pôsobili v dolnozemskom prostredí najmä v prvej tretine 20. storočia, a to celoživotne (Ján Čajak), prípadne len krátky čas (Ivan Thurzo, Pavel Gallo), resp. po presťahovaní na Slovensko výrazne zasiahli do súdobého kultúrneho života (Andrej Mráz). Vybrané spomienkové texty síce spája spoločná téma, ale výrazne odlišuje tak charakter zachovaných materiálov, ako aj rozsah, kompozícia, no najmä spôsob ich neskoršieho sprostredkovania čitateľom. Kým Čajakove pamäti doteraz nevyšli, Thurzove a Gallove boli oproti pôvodnej rukopisnej verzii výrazne skrátené, rovnako ako aj Mrázove, ktoré boli publikované najprv časopisecky a neskôr tiež knižne. V centre pozornosti sú textologické zásady uplatnené pri ich knižnom vydaní, edičné zásahy do rukopisov a otázka kompetencie editora meniť pôvodný text.

When mapping cultural and, more specifically, literary history of the Slovaks living in historical Hungarian Lowland, which is - in terms of contemporary political geography - mainly the territory of Slovak enclaves in Serbia, Hungary and Romania, what appears to be one of the important sources is memoirs, written in various periods of time. In the context of the research into the times at the turn of the 20th century, stretching into the following decades of the 20th century, there are several sources of this kind available in books as well as in manuscripts. The subject of the paper is the issues in editorial processing of the memoirs written by Slovak notables who lived and worked in Lowland, especially in the early 20th century, either all their lives (Ján Čajak) or just for a short time (Ivan Thurzo, Pavel Gallo), alternatively by those who, after moving to Slovakia, contributed to the cultural life of that time (Andrej Mráz). The selected writings are similar in subject, however, what is different is the nature of the preserved materials as well as the size, composition, and especially the way they were presented to the readers. While Čajak´s memoirs have not been published to date, those of Thurzo´s and Gall´s were abridged in comparison with the original manuscript versions, and so were those written by Mráz, which were first published in a magazine and later as a book. The focus is given to the textological principles applied to the book edition, editorial changes made in the manuscripts and the issue of the editor´s authority to change the original text. Key words: textology, editorial practice, memoir literature, Slovak-language Lowland literature, cultural history

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hučková, D. 2018. Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme . In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 278-293. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hučková, D. (2018). Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme . Slovenská literatúra, 65(4), 278-293. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

textológia, edičná prax, memoárová literatúra, slovenská dolnozemská literatúra, kultúrne dejiny/textology, editorial practice, memoir literature, Slovak-language Lowland literature, cultural history

Práva / Rights:

Referencie: