Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackK čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana

On Reading the Second Volume of the Memoirs by Milo Urban

Karol Csiba

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 468-478

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok na základe čítania druhého dielu memoárov Mila Urbana Kade-tade po Halinde. Neveselé spomienky na veselé roky vydaných až v roku 1992 odkrýva publikačné prostredie, do ktorého vstupuje autor na úplnom začiatku svojej literárnej a publicistickej tvorby. Rámcovaný je obdobím jeho prvých časopiseckých príspevkov a rokom vydania románu Živý bič (1927). V článku preto dominujú odkazy na viaceré medzivojnové periodika – denníky Slovák a Slovenský národ, resp. študentský časopis Vatra. Aj z tohto dôvodu je prekvapujúco široký rozsah a rôznorodosť Urbanovej bibliografie v sledovanom období. Špeciálnu pozornosť je v príspevku venovaná autorovmu vzťahu k politike a ideológiám, od ktorých sa v memoároch dištancuje.

With the help of reading the second volume of the memoirs titled Kade-tade po Halinde. Neveselé spomienky na veselé roky. /All around Halinda. Cheerless Memories of Cheerful Years./ written by Milo Urban and published as late as in 1992, the paper reveals the publishing enviroment which the author entered at the very beginning of his literary and journalistic career. It is set within the period between his first articles in magazines and the year when his novel Živý bič (The Living Whip, 1927) was published. The article is therefore dominated by the references to several interwar periodicals – dailies Slovák and Slovenský národ, as well as the students´ magazine Vatra. This is also why the scope and variety of Urban´s bibliography within the period in question are so surprisingly wide. Special attention in the paper is also paid to the author´s attitude to politics and ideologies, which he dissociates from in his memoirs. Key words: Milo Urban, journalism, editorship, ideology

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Csiba, K. 2016. K čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.6, pp. 468-478. DOI: https://doi.org/-

APA:
Csiba, K. (2016). K čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana. Slovenská literatúra, 63(6), 468-478. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Milo Urban, publicistika, redakcia, ideológia

Práva / Rights:

Referencie: