Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNeprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“

Noticeable, yet unnoticed „mournfullness of Dobromysl“

Lenka Rišková

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2016, 45-63

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V doterajších literárnohistorických reflexiách Palkovičovej programovej básne Vidění Dobromyslovo tradične rezonujú odkazy na jej klasicistickú poetickú charakteristiku. Jej hodnotenie ako typickej klasicistickej oslavy cností a morálnych hodnôt však nie je celkom presné. Palkovičova básnická výpoveď je totiž zároveň aj veľmi emotívna a sugestívna. Svoje obrazy stavia veľmi citlivo a premyslene, so zreteľom na subjektívny svet hrdinu, čo odkazuje na vplyv iných poetických postupov, predznamenávajúceho už nástup romantizmu.

Key words: syncretism, Classicism, Romanticism, virtue, intimacy, Sensualism, melancholy The literary historical reflections of Palkovič´s manifesto poem Vidění Dobromyslovo /Vision of Dobromysl/ to date have traditionally featured references to Classical poetic characteristics. Seeing it as a typical Classical ode to virtues and moral values is not quite accurate, though. This is because Palkovič´s poetic message is also very emotional and vivid. He builds his images in a very careful and well thought out manner with regard to the subjective world of the hero, which suggests the influence of other poetic techniques already anticipating the coming of Romanicism.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Rišková, L. 2016. Neprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.1, pp. 45-63. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rišková, L. (2016). Neprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“. Slovenská literatúra, 63(1), 45-63. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

synkretizmus, klasicizmus, romantizmus, cnosť, intímnosť, senzualizmus, melanchólia

Práva / Rights:

Referencie: