Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMelancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň)

A Trace of Melancholy in Self-Referential Narratives (R. Sloboda: Autumn)

Zora Prušková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 312-322

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 30. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Slobodov posledný za života publikovaný román predstavuje aj v kontexte autorovej tvorby z deväťdesiatych rokov predošlého storočia špecifický typ autobiografického rozprávania. Okrem nesujetovej, kompozične voľnej narácie, Sloboda v texte výrazne uplatňuje významový paralelizmus, čo následne podmieňuje suplementatívny, metaleptický charakter narácie. Potenciál kauzálnej príbehovej narácie autor fabulačne uvoľňuje pre inštalovanie čoraz voľnejších asociatívnych segmentov s veľkým podielom ilustratívnej , ornamentálnej potencie. Deje sa to nezámerne, čím text sám v sebe a pre seba potvrdzuje súvislosť sebaspodobňujúceho rozprávania so selektívnou (aj melancholickou) prácou pamäti.

Sloboda´s last novel published during his life is - even in the context of his work in the 1990s - a specific type of autobiographical narration. Besides the non-suyzhet, composition-free narration, Sloboda makes frequent use of meaning parallelism in his text, which subsequently brings about supplemental, metaleptic character of narration. The potential of the causal story-driven narration is loosened by the writer in order to install more and more association segments featuring a great proportion of illustrative and ornamental potency. It happens unintentionally, and, as a result, the text proves within itself and for itself the connection between self-presenting narration and the selective (as well as melancholic) work of memory.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Prušková, Z. 2014. Melancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň) . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.4, pp. 312-322. DOI: https://doi.org/--

APA:
Prušková, Z. (2014). Melancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň) . Slovenská literatúra, 61(4), 312-322. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

MELANCHOLY, SELF-REFERENTIAL NARRATION, EKPHRASIS

Práva / Rights:

Referencie: