Information Page of SAS Employee

Mgr. Marek Vďačný PhD. - projects

National projects

* Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
-
Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 3

Note:
* cosolver