Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Júlia Kotulová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • HÓK, Jozef** - SÝKORA, Milan - MATEJČEK, Anton - KOTULOVÁ, Júlia - RAKÚS, Miloš. Geologická stavba severozápadného okraja Lúčanskej Fatry v prieskumnej štôlni Višňové - Dubná skala. In Geologické práce Správy, 2020, vol. 135, s. 41-46. ISSN 0433-4795. Type: ADFB
 • PELECH, Ondrej** - OLŠAVSKÝ, Mário - LAURINC, Dušan - KOTULOVÁ, Júlia - ŠIMO, Vladimír - MIKUDÍKOVÁ, M. Lunzské vrstvy hronika východnej časti Strážovských vrchov. In Geologické práce Správy, 2020, vol. 136, s. 39-58. ISSN 0433-4795. Type: ADFB
 • ŠUJAN, Michal** - RYBÁR, S. - KOVÁČ, Michal - BIELIK, Miroslav - MAJCIN, Dušan - MINÁR, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - NOVÁKOVÁ, Petronela - KOTULOVÁ, Júlia. The polyphase rifting and inversion of the Danube Basin revised. In Global and Planetary Change, 2021, vol. 196, art. no. 103375. (2020: 5.114 - IF, Q1 - JCR, 1.706 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8181. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103375 (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-15-0575 : Paleoklimatický záznam a variabilita miocénnej klímy v centrálnej a východnej Paratetýde) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] VISNOVITZ, Ferenc - JAKAB, Benjamin - CZECZE, Barbara - HAMORI, Zoltan - SZEKELY, Balazs - FODOR, Laszlo - HORVATH, Ferenc. High resolution architecture of neotectonic fault zones and post-8-Ma deformations in western Hungary: Observations and neotectonic characteristics of the fault zone at the Eastern Lake Balaton. In GLOBAL AND PLANETARY CHANGE. ISSN 0921-8181, 2021, vol. 203, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103540., Registrované v: WOS
  [1.2] BORDY, M. Emese - SZTANÓ, Orsolya. Badenian (Middle miocene) continental paleoenvironment in the novohrad–nógrád basin (central paratethys): A volcano-sedimentary record from the páris-patak valley in Hungary. In Foldtani Kozlony. ISSN 0015542X, 2021-01-01, 151, 2, pp. 159-159. Dostupné na: https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2021.151.2.159., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MATENCO, Liviu - BALÁZS, Attila - NADER, Fadi Henri - HAQ, Bilal U. - FODOR, László. Advances in the understanding of multi-scale and coupled evolution of orogens, sedimentary basins and the underlying lithosphere. In Global and Planetary Change. ISSN 09218181, 2022-01-01, 208, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103689., Registrované v: SCOPUS
 • ŠUJAN, Michal** - RYBÁR, S. - KOVÁČ, Michal - MINÁR, Jozef - NOVÁKOVÁ, Petronela - KOTULOVÁ, Júlia. Syn-rift, post-rift and inversion stages of the Danube Basin recorded by changing depositional systems. In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 139-140. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus