Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Vladimír Bezák, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BEZÁK, Vladimír** - VOZÁR, Ján - MAJCIN, Dušan - KLANICA, Radek - MADARÁS, Ján. Contrasting tectonic styles of the western and eastern parts of the Western Carpathian Klippen Belt based on magnetotelluric sounding of deep tectonic structures. In Geological Quarterly, 2021, vol. 65, no. 25, dOI: http://dx.doi.org./10.7306/gq. (2020: 1.350 - IF, Q3 - JCR, 0.398 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1641-7291. Dostupné na: https://doi.org/10.7306/gq.1595 (APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku) Type: ADCA
  • MARKO, František** - SIGDEL, Ashok - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír - MOJZEŠ, Andrej - MADARÁS, Ján - PAPČO, Juraj - SIMAN, Pavol - ACHARYA, Subash - FEKETE, Kamil. A comparison of Cenozoic Neo-Alpine tectonic evolutionof the Western Carpathian and Himalayan orogenic belts (Slovakia – Nepal). In Mineralia Slovaca, 2020, vol. 52, no. 2, p. 63-82. (2019: 0.348 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0369-2086. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS%202020-2/MS_2_2020_01_Marko_et_al.pdf (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]) Type: ADNB
  • PLAŠIENKA, Dušan - AUBRECHT, Roman - BEZÁK, Vladimír - BIELIK, Miroslav - BROSKA, Igor - FEKETE, Kamil - GAŽI, Pavol - GEDL, Przemyslaw - GOLEJ, Marián - HALÁSOVÁ, Eva - HÓK, Jozef - JAMRICH, M. - JÓZSA, Štefan - KLANICA, Radek - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - MADARÁS, Ján - MAJCIN, Dušan - MARKO, František - MATEJOVÁ, M. - POTOČNÝ, Tomáš - SCHLÖGL, Ján - SOTÁK, Ján - SUAN, Guillaume - ŠIMONOVÁ, Viera - TEŤÁK, František - VOZÁR, Ján. Structure, composition and tectonic evolution of the Pieniny Klippen Belt - Central Western Carpathians contigouos zone (Kysuce and Orava regions, NW Slovakia). Bratislava : Prirodovedecká fakulta UK, 2021. 148 p. ISBN 978-80-223-5236-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. vega č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-18-0107 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Vega č. 1/0435/21 : Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu. APVV-20-0079 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmie) Type: ABB
  • VOZÁR, Ján** - BEZÁK, Vladimír - MARKO, František. Three-dimensional magnetotelluric model along seismic profile 2T: An improved view on crustalstructure in central Slovakia 9Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2021, vol. 72, no. 2, p. 85-95. (2020: 1.875 - IF, Q3 - JCR, 0.702 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.2.1 (APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D : Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D (Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians)) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus