Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ORVOŠOVÁ, Monika** - KREMPASKÁ, Zuzana - SOTÁK, Ján. Geologická charakteristika územia Levočských vrchov. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. Zostavili: Zuzana Krempaská, Miroslav Števík. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2020, s. Type: BEF
  • PLAŠIENKA, Dušan - AUBRECHT, Roman - BEZÁK, Vladimír - BIELIK, Miroslav - BROSKA, Igor - FEKETE, Kamil - GAŽI, Pavol - GEDL, Przemyslaw - GOLEJ, Marián - HALÁSOVÁ, Eva - HÓK, Jozef - JAMRICH, M. - JÓZSA, Štefan - KLANICA, Radek - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - MADARÁS, Ján - MAJCIN, Dušan - MARKO, František - MATEJOVÁ, M. - POTOČNÝ, Tomáš - SCHLÖGL, Ján - SOTÁK, Ján - SUAN, Guillaume - ŠIMONOVÁ, Viera - TEŤÁK, František - VOZÁR, Ján. Structure, composition and tectonic evolution of the Pieniny Klippen Belt - Central Western Carpathians contigouos zone (Kysuce and Orava regions, NW Slovakia). Bratislava : Prirodovedecká fakulta UK, 2021. 148 p. ISBN 978-80-223-5236-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. vega č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-18-0107 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Vega č. 1/0435/21 : Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu. APVV-20-0079 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmie) Type: ABB
  • PUTIŠ, Marián** - NEMEC, Ondrej - DANIŠÍK, Martin - JOURDAN, Fred - SOTÁK, Ján - TOMEK, Čestmír - RUŽIČKA, Peter - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Formation of a Composite Albian-Eocene Orogenic Wedge in the Inner Western Carpathians: P-T Estimates and Ar-40/Ar-39 Geochronology from Structural Units. In Minerals-Basel, 2021, vol. 11, no. 9, art. no. 988. (2020: 2.644 - IF, Q2 - JCR, 0.524 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min11090988 Type: ADCA
  • SOTÁK, Ján** - ELBRA, Tiiu - PRUNER, Petr - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - SCHNABL, Petr - BIROŇ, Adrián - KDÝR, Šimon - MILOVSKÝ, Rastislav. End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany (Western Carpathians). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2021, vol. 579, art. no. 110571. (2020: 3.318 - IF, Q1 - JCR, 1.295 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110571 Type: ADCA
  • SOTÁK, Ján** - BIROŇ, Adrián - KUBIŠ, Michal - PULIŠOVÁ, Zuzana. Post-Eocene backthrusting in marginal units of the Central Western Carpathians: a new stratigraphic data from inverted thrust sheets. In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 129-130. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
  • SOTÁK, Ján** - KOVÁČ, Michal - PLAŠIENKA, Dušan - VOJTKO, Rastislav. Paleogene basins in trans-axial zone between growing and collapsing orogenic wedge: a case of the Súľov-Domaniža and Žilina-Rajec basins (Western Carpathians). In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 131-133. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus