Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Igor Broska, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BROSKA, Igor** - SVOJTKA, Martin - JANÁK, Marian - KUBIŠ, Michal - KURYLO, Sergiy - HRDLIČKA, Martin - MARASZEWSKA, Maria - KONEČNÝ, Patrik. Syn-tectonic granitic magmatism with possible linkage to Variscan slab break off detected in the Western Carpathians (Malá Fatra Mts.). In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 22. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
  • KOHÚT, Milan** - BROSKA, Igor - PETRÍK, Igor - UHER, Pavel. The Variscan granitic magmatism of the Western Carpathians: Evolution within the subduction and collision stages. In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 60-62. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
  • KURYLO, Sergiy** - BROSKA, Igor. Feldspars as an indicator of mixing in the Variscan Krivánska Fatra granites (Šútovo gorge). In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 72-73. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
  • MARASZEWSKA, Maria** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy. Multistage evolution of granitoid magmatism in the Low Tatra Mts. - Western Carpathians based on preliminary SHRIMP zircon and U-Th-Pb monazite geochronology records. In CETEG : Book of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 2021, p. 84. ISBN 978-80-223-5234-5. (18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG). 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS)) Type: AFH
  • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - PUTIŠ, Marián - KOHÚT, Milan - BROSKA, Igor - LARIONOV, Alexander - BOJAR, A.-V. - SOBOCKÝ, Tomáš. Permian A-type granites of the Western Carpathians and Transdanubian regions: products of the Pangea supercontinent breakup. In International Journal of Earth Sciences, 2021, vol. 110, no. 6, p. 2133-2155. (2020: 2.523 - IF, Q3 - JCR, 1.065 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00531-021-02064-2 Type: ADCA
  • PLAŠIENKA, Dušan - AUBRECHT, Roman - BEZÁK, Vladimír - BIELIK, Miroslav - BROSKA, Igor - FEKETE, Kamil - GAŽI, Pavol - GEDL, Przemyslaw - GOLEJ, Marián - HALÁSOVÁ, Eva - HÓK, Jozef - JAMRICH, M. - JÓZSA, Štefan - KLANICA, Radek - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - MADARÁS, Ján - MAJCIN, Dušan - MARKO, František - MATEJOVÁ, M. - POTOČNÝ, Tomáš - SCHLÖGL, Ján - SOTÁK, Ján - SUAN, Guillaume - ŠIMONOVÁ, Viera - TEŤÁK, František - VOZÁR, Ján. Structure, composition and tectonic evolution of the Pieniny Klippen Belt - Central Western Carpathians contigouos zone (Kysuce and Orava regions, NW Slovakia). Bratislava : Prirodovedecká fakulta UK, 2021. 148 p. ISBN 978-80-223-5236-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. vega č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-18-0107 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Vega č. 1/0435/21 : Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu. APVV-20-0079 : Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmie) Type: ABB
  • VILLASEÑOR, Gabriel - CATLOS, Elizabeth J.** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - HRAŠKO, Ľubomír - AGUILERA, Kimberly - ETZEL, Thomas M. - KYLE, Richard J. - STOCKLI, Daniel. Evidence for widespread mid-Permian magmatic activity related to rifting following the Variscan orogeny (Western Carpathians). In Lithos, 2021, vol. 390, art. no. 106083. (2020: 4.004 - IF, Q1 - JCR, 1.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106083 Type: ADCA
  • VILLASEÑOR, Gabriel - CATLOS, Elizabeth J.** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - HRAŠKO, Ľubomír - AGUILERA, Kimberly - ETZEL, Thomas M. - KYLE, Richard J. - STOCKLI, Daniel. Western Carpathian mid-Permian Magmatism: Petrographic, geochemical, and geochronological data. In Data in Brief, 2021, vol. 36, art. no. 107026. (2020: 0.122 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107026 Type: ADMB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus