Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Dr. Radovan Kyška-Pipík PhD.

National projects

* Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene

Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.

TAMARA - Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver