Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Rastislav Milovský PhD.

National projects

* -

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* TAMARA - Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

PSR-SUDE - Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?

Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?

Duration: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Milovský Rastislav PhD.

* Paleoproxy - Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver