News

https://www.sav.sk/uploads/a0384766998/Burlas.doc

3.5.2007, 2977 visits
Shareshare

 

Attach file

Profesor Ladislav Burlas 80-ročný.
Attach file

Slávnostné stretnutie otvoril riaditeľ ÚHV SAV prof. Juraj Lexmann gestom priam dirigentským. V jeho prípade je to namieste. Jednak je muzikológ a jednak riadi muzikológov. Vedľa neho prof. Ladislav Burlas s manželkou Soňou.
Attach file

Janka Petöczová približuje historické muzikologické aktivity profesora Burlasa, ktorých je oveľa viac, než sa spomína v texte. V strede prof. Juraj Lexmann, vľavo prof. Burlas.
Attach file

Hana Urbancová (vpravo) priblížila ľudovú hudobnú tradíciu v diele prof. Burlasa.
Attach file

Hana Urbancová, Rastislav Podpera, ktorý hovorí o príspevku prof. Burlasa k súčasnej hudbe, bývalý kolega Stanislav Dúžek a prof. Bernard Garaj z Nitry (zľava doprava).
Attach file

V mene Predsedníctva SAV i v mene svojom jubilanta pozdravil umenovedec prof. Ján Bakoš.
Attach file

Dlhý a dobrý život prof. Burlasovi poprial aj psychológ prof. Damián Kováč. A zaželal aj päť P: Pružnosť - čiže flexibilitu, Porozumenie - čo vraj znamená porozumieť súčasnému svetu, Prezieravosť - čo je múdrosť získaná vekom, Potešenie - netreba zabúdať, že si treba dopriať aj radosť, Perspektívnosť - tá je vraj vo vyššom veku už len jediná - vrátiť sa do domu otcovho.
Attach file

A nastal okamih gratulácií. Kyticu (nechýbal ani bozk) jubilantovi odovzdáva v mene Vedeckej rady a všetkých pracovníkov ústavu ÚHV SAV Janka Petöczová.
Attach file

Kytica aj pre manželku prof. Burlasa Soňu Burlasovú. Vľavo, pripravená gratulovať, PhDr. Darina Múdra, DrSc. vedúca oddelenia Hudobnej histórie ÚHV SAV a prof. Juraj Lexmann (uprostred).
Attach file

Blahoželá riaditeľ ÚHV SAV prof. Juraj Lexmann.
Attach file

Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť Pedagogickej fakulty a členka Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, okrem kytice odovzdala jubilantovi aj radostnú zvesť – UKF sa rozhodla prof. Burlasovi udeliť čestný titul Doktor honoris causa. Stalo sa tak vo štvrtok 3. mája 2007.
Attach file

Známy rozhlasový redaktor a hudobný folklórista Ondrej Demo (vľavo) si tiež nenechal príležitosť poblahoželať priateľovi.
Attach file

Stále pôvabná Soňa Burlasová. Ako etnologička svojim etnologickým výskumom priamo ovplyvnila skladateľskú tvorbu svojho manžela. Dôkazom sú jeho autorské úpravy svadobných obradových piesní, vojenských a regrútskych piesní, vianočných piesní, kolied a iných piesní, ktorých výskumom sa Dr. Burlasová zaoberala.
Attach file

A napokon sa k slovu dostal aj prof. Burlas. Prihovoril sa nielen prítomným kolegom a priateľom, ale prostredníctvom mikrofónu redaktorky Hany Beranovej aj poslucháčom Zrkadlenia vysielanom 21. apríla 2007 na Rádiu Slovensko.