Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Jozef Suchoža

Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národnom hospodárstve (legislatívne úvahy a podnety)

Details:

Year, pages: 2013, 514 - 537
Keywords: law, economics, regulation, market economy, rule of law, private law codification, dirigist economy, recodification, public law, civil law, commercial law, economic law, corporate law JEL Classification: K10, K20
Article type: Vedecký / Article

About article:

Cieľom tejto štúdie je prispieť k objasneniu vzťahu práva a ekonomiky z aspektu práva. Vychádzajúc z uvedeného a berúc do úvahy rekodifikáciu slovenského súkromného práva a uplynulý historický vývoj, autor tejto štúdie preskúmava možnosti zvýšenia efektivity súkromného práva. Vzťah práva a ekonomiky je podmienený historickým vývojom ľudskej spoločnosti. Záujmová sféra predchádzajúcej legislatívy zahŕňala širokú škálu spoločenských vzťahov. Tieto vzťahy získali novu kvalitu v podmienkach transformujúcej sa slovenskej ekonomiky. V súčasnom fungovaní voľného trhu vyvstáva otázka úlohy štátu v ekonomike, konkrétne zákonnosť a limity štátnej intervencie do ekonomických vzťahov.

The aim of this study is to contribute to the clarification of the relationship of law and economics from the aspect of law. Based on the above and taking into account the recodification of Slovak civil law and historical development, author of the study explores the possibilities of increasing the efficiency of private law. The relation of law and economics is determined by the historical development of human society. There was a wide range of social relations in the sphere of interest of the earlier legislation. This relationship gets new quality under the conditions of the transformation of Slovak economy. At present functioning of the free market raises the question of the state's role in the economy, in particular the legality and the limits of state intervention in economic relations.

How to cite:

ISO 690:
Suchoža, J. 2013. Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národnom hospodárstve (legislatívne úvahy a podnety) . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 514-537. ISSN 0013-3035.

APA:
Suchoža, J. (2013). Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národnom hospodárstve (legislatívne úvahy a podnety) . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 514-537. ISSN 0013-3035.