Document info



In: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6
Zoltán Rédey

K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre)

Details:

Year, pages: 2002, 455 - 487
Article type: Vedecká štúdia / Study

About article:

Autor textu sa v rámci problematiky „jubilejne pripomínanej“ zbierky Jána Ondruša Mužské korenie sústreďuje predovšetkým na jej uzatvárajúcu básnickú skladbu Chodec po povraze, ktorá sa do jeho pozornosti dostáva výslovne ako interpretačný problém. Samotný príspevok svojou koncepciou, zameraním i celkovou povahou svojho diskurzu nechce prekračovať rámec, resp. úroveň pozvoľna postupujúceho, v dôsledne sukcesívnej deskriptívnosti rozvíjaného interpretačného záznamu, akejsi voľne načrtávanej interpretačnej skice – a to s využitím, resp. „účelovým uplatnením“ niektorých najzákladnejších poznatkov z filozofickej koncepcie Emmanuela Lévinasa. Príspevok možno azda chápať ako pokus o rekonštrukčné zachytenie modelovej semiózy jedného z vari „najenigmatickejších“ básnických textov J. Ondruša, „predvedenie“ možného recepčno-interpretačného procesu so všetkou výkladovou improvizatívnosťou a metodologicko-analytickou „otvorenosťou“. V takejto podobe predstavuje preto predmetný text skôr len „predpokladovú“, „preliminárne deskriptívnu“ fázu literárnoteoretického výskumu a otázku prípadných systémovo a meodologicky dôkladne vyvodených záverov ponecháva predbežne otvorenou.

The author of the text takes attention to the “jubilee commemorated “ book of poems by Ján Ondruš Mužské korenie po troch desaťročiach (A male pepper after three decades), mainly to the final poetic composition Chodec po povraze (A walker on the rope). The poem brings a special problems of interpretation. The contribution itself is not intended to overcome the frame of lightly proceeding, consequently successive description of developing interpretative record, a free interpretative sketch – with the use or “functional usage” of some basic knowledge from the philosophical conception of Emmanuel Lévinas. The contribution could be understood as an attempt to reconstruct the model semiosis of one the most “enigmatist “ poetic texts of J. Ondruš, it is going to be a “presentation” of possible reception-interpretative process with the help of all explanative improvisation and methodological- ananlytic “openness”. In this similarity the mentioned text represents just a “presumption”, “preliminary-descriptive” phase of the literary theory research and an issue of possible systematic and methodological consequent conclusions is still open.

How to cite:

ISO 690:
Rédey, Z. 2002. K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre). In Slovenská literatúra, vol. 48, no.6, pp. 455-487. 0037 – 6973.

APA:
Rédey, Z. (2002). K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre). Slovenská literatúra, 48(6), 455-487. 0037 – 6973.