Document info
Back


In: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6


K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre)

Zoltán Rédey

ISSN 0037 – 6973 (print)

Year, pages: 2002, 455-487

Published: 0000-00-00

Article type: Vedecká štúdia

Abstract:

Autor textu sa v rámci problematiky „jubilejne pripomínanej“ zbierky Jána Ondruša Mužské korenie sústreďuje predovšetkým na jej uzatvárajúcu básnickú skladbu Chodec po povraze, ktorá sa do jeho pozornosti dostáva výslovne ako interpretačný problém. Samotný príspevok svojou koncepciou, zameraním i celkovou povahou svojho diskurzu nechce prekračovať rámec, resp. úroveň pozvoľna postupujúceho, v dôsledne sukcesívnej deskriptívnosti rozvíjaného interpretačného záznamu, akejsi voľne načrtávanej interpretačnej skice – a to s využitím, resp. „účelovým uplatnením“ niektorých najzákladnejších poznatkov z filozofickej koncepcie Emmanuela Lévinasa. Príspevok možno azda chápať ako pokus o rekonštrukčné zachytenie modelovej semiózy jedného z vari „najenigmatickejších“ básnických textov J. Ondruša, „predvedenie“ možného recepčno-interpretačného procesu so všetkou výkladovou improvizatívnosťou a metodologicko-analytickou „otvorenosťou“. V takejto podobe predstavuje preto predmetný text skôr len „predpokladovú“, „preliminárne deskriptívnu“ fázu literárnoteoretického výskumu a otázku prípadných systémovo a meodologicky dôkladne vyvodených záverov ponecháva predbežne otvorenou.

How to cite:

ISO 690:
Rédey, Z. 2002. K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre). In Slovenská literatúra, vol. 48, no.6, pp. 455-487.

APA:
Rédey, Z. (2002). K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre). Slovenská literatúra, 48(6), 455-487.