Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no. 7
Petr Chalupecký - Zdenka Johnson - Klára Fabianková

Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let

Details:

Year, pages: 2011, 719 - 738
Keywords: Czechoslovakia, economic reform, centrally planned economy, banking
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Peněžnictví nebylo zpočátku tvůrci reforem považováno za podstatné, ovšem plánované zavedení vybraných tržních prvků do ekonomiky a rehabilitace funkcí peněz si vynucovaly vytvoření odpovídajícího institucionálního prostředí. Práce se nejprve zabývá postavením a rolí peněžnictví v československé ekonomice, které se zcela zásadně odlišovaly od jejich významu v tržní ekonomice. Následně jsou analyzovány zamýšlené úpravy v bankovního systému a devizové oblasti. V rámci organizačních změn ve SBČS došlo k prosazení koncepce odděleného emisního a komerčního bankovnictví, avšak soustava nástrojů měnové politiky v praxi rozvinuta nebyla. Změny ve státoprávním uspořádání se původně měly odrazit i v organizaci měnové politiky, kdy měly být vytvořeny tři centrální banky. Ačkoli srpnové události reformy zcela nezastavily, postupně se od reformních návrhů upouštělo. Nakonec de facto žádná z větších změn nebyla uskutečněna, avšak bankovní sektor byl jedním z těch odvětví, kde prováděné změny v jisté míře přetrvaly a staly se základem pokusů o autonomní měnovou politiku a aktivizaci role peněz v následujících dvaceti letech.

Although banking was not initially considered as essential, the planned implementation of selected elements of market economy and rehabilitation of money functions forced founding of an appropriate institutional environment. Besides the role of money and banks in socialist economy, the paper analyses the proposed modifications in the banking system and management of foreign currencies. During reorganization of the State Bank of Czechoslovakia the concept of separate emission and commercial banking was promoted. Changes in constitutional arrangements were to be initially reflected in the organization of monetary policy. After August 1968 reform proposals were gradually left. Finally, de facto no major changes were made. Despite this, changes in the banking sector endured to a certain extent, and they became a basis for attempts at activation of money in the following twenty years.

How to cite:

ISO 690:
Chalupecký, P., Johnson, Z., Fabianková, K. 2011. Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no.7, pp. 719-738. ISSN 0013-3035.

APA:
Chalupecký, P., Johnson, Z., Fabianková, K. (2011). Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 59(7), 719-738. ISSN 0013-3035.