Document infoIn: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 67, no. 3
Daniel Luther

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí na Slovensku

Details:

Year, pages: 2019, 251 - 258
Language: slo
Article type: 1. Editorial / 1. Editorial
Document type: PDF

About article:

Redakcia Slovenského národopisu sa rozhodla venovať predložené číslo časopisu téme, ktorú rieši projekt Agentúry pre podporu vedy a výskumu pod názvom Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (APVV-16- 0155). Zameraný je na obce, ktoré vyhrali súťaž Dedina roka, vyhlasovanú každý druhý rok Ministerstvom životného prostredia SR. V roku 2001 to bola obec Soblahov (okres Trenčín), neskôr Hrušov (okres Veľký Krtíš, 2003), Vlachovo (okres Rožňava, 2005), Liptovská Teplička (okres Poprad, 2007), Dobrá Niva (okres Zvolen, 2009), Oravská Lesná (okres Námestovo, 2011), Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda, 2013) a v roku 2015 Spišský Hrhov (okres Levoča). Projekt bol podaný v roku 2016, takže Oravská Polhora (2017) sa do výberu výskumných obcí nedostala. Realizátormi výskumu sú etnologičky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, riešiteľským a koordinačným pracoviskom je Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Problematiku považujeme za aktuálnu, pretože analýza a zhodnotenie rozvojového potenciálu vidieckych sídiel (na základe výskumu v súťaži úspešných obcí) môžu byť pri riešení problémov súčasného vidieka inšpiratívne. A nielen to, prostredníctvom tejto témy máme príležitosť čitateľom predostrieť aktuálne teoretické prístupy k štúdiu vidieckej problematiky a niektoré konkrétne poznatky o súčasnom vývine slovenských dedín.

How to cite:

ISO 690:
Luther, D. 2019. Sociokultúrny kapitál úspešných obcí na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 67, no.3, pp. 251-258. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0014

APA:
Luther, D. (2019). Sociokultúrny kapitál úspešných obcí na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 67(3), 251-258. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0014

About edition:

Published: 20. 9. 2019
Rights:
CC BY-NC-ND 4.0