Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Neznáme alebo málo preskúmané stránky diela slovakistu Ivana Franka

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 1
Halyna Karpinčuková

Details:

Year, pages: 2019, 28 - 43
Language: slo
Keywords:
ukrajinsko-slovenské kultúrne vzťahy, archív, knižnica I. Franka // Ukrainian-Slovak cultural relations, archive, I. Franko library
Article type: II. Štúdie / Studies
About article:
Cieľom príspevku je všestranná analýza neznámeho alebo málo preskúmaného diela Ivana Franka – slovakistu, chceme definovať prínos ukrajinského literárneho vedca k rozvoju slovensko-ukrajinských kultúrnych vzťahov na prelome 19. a 20. storočia. Predložený výskum sa realizoval na platforme archívnych materiálov z osobného fondu Ivana Franka a vydaní slovenskej literatúry z jeho knižnice, ktorá je uložená v Oddelení rukopisov a textológie v Inštitúte literatúry T. H. Ševčenka Národnej akadémie vied Ukrajiny s využitím historickej komparácie, práce s prameňmi, textológie, paleografie, analýzy, syntézy, empírie (opis) a historicko-kultúrneho kontextu. Ivan Franko sa pri výskume slovenskej literatúry prelomu 19. a 20. storočia prejavil ako prekladateľ, literárny vedec a kultúrny dejateľ. Archívne materiály vyčerpávajúco predstavujú jeho prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských kultúrnych vzťahov, výskumu slovenskej literatúry, úlohu Franka v jej popularizácii v ukrajinskom kontexte. Medzi unikátne archívne dokumenty I. Franka patria tri rukopisy prekladu básne Kozák Sama Chalupku, konspekt prednášok V. Jahiča s poznámkami o J. Kollárovi a P. J. Šafárikovi, nepublikovaná reakcia I. Franka na prednášku V. Hnaťuka Slovenský zbojník Jánošík v ľudovej poézii (Словацький опришок Яношік в народній поезії). Osobné kontakty I. Franka so slovenskými dejateľmi potvrdzujú listy spisovateľovi P. Mudroňovi z roku 1895 a P. Tothovi z 12. januára 1900. Vo fonde I. Franka sú zachované aj texty P. Hrabovského prebásnené zo slovenských básní J. M. Hurbana, V. Nebeského, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, ktoré boli prvýkrát publikované v Literárnovednom vestníku (Літературно-науковий вісник, 1901, 1906). Ozdobou dedičstva I. Franka je jeho knižnica, v ktorej sa nachádza 13 vydaní slovakistiky s poznámkami a margináliami ich majiteľa. Autor štúdie ako prvý v plnosti rozanalyzoval rukopisy I. Franka (preklad, konspekt, článok, posudok), venované štúdiu a šíreniu slovenskej literatúry, vytváraniu vzťahov so slovenskými dejateľmi (korešpondencia), vyčlenil a opísal kolekciu vydaní slovenskej literatúry v archíve I. Franka.
This article aims to comprehensively analyze the unknown and obscure heritage of Franko-Slovakist, to find out the scientist’s contribution to the development of Slovak-Ukrainian cultural relations at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. During the article creation, archival materials from Ivan Franko’s personal fund and the publication of Slovak literature from his library, which are stored in the Department of Manuscript Funds and Textology in T. G. Shevchenko Literature Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, were looked at through the prism of such methods as: comparative-historical, source-study, palaeographic, textual, historical- cultural, empirical (description) methods, analysis and synthesis. I. Franko in the study of Slovak writing at the end of the nineteenth century – the beginning of the twentieth century distinguished himself as a translator, literary critic and cultural figure. For the first time, the archival materials of the scientist represent the contribution of Ivan Franko to the development of Slovak-Ukrainian cultural relationships, study of Slovak literature, role of the scientist in its popularization onto Ukrainian territories. Among I. Franko unique archive materials are: three autographs of Kozák poem translation by S. Chalupka, a summary of V. Yagich’s lectures with records considering J. Collar and P. J. Šafárik, unpublished I. Franko’s commentary on V. Hnatiuk’s report Slovak Oprishnik Janoshik in folk poetry. Ivan Franko’s personal contacts with Slovakian activists are confirmed by letters to a writer P. Mudroň in 1895 and P. Tot from January 12, 1900. I. Franko’s fund also contains P. Hrabovsky’s translations from Slovak poets J. M. Hurban, V. Nebeski, A. Sládkovič, Ľ. Štúr, which were first published by the writer in Literary and Scientific Herald journal (1901, 1906). One of I. Franko’s heritage remarkable things is his library, which has 13 publications in Slovakian-studies with notes and marginal records of the owner. It is for the first time the article analyses in a holistic manner I. Franko’s autographs (translation, abstract, article, and review) devoted to the study and popularization of Slovak literature, relations establishment with Slovak figures (epistolary); a collection of Slovak literature publications from the writer’s library is described and singled out.
How to cite:
ISO 690:
Karpinčuková, H. 2019. Neznáme alebo málo preskúmané stránky diela slovakistu Ivana Franka. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.1, pp. 28-43. 0037-6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Karpinčuková, H. (2019). Neznáme alebo málo preskúmané stránky diela slovakistu Ivana Franka. Slovenská literatúra, 66(1), 28-43. 0037-6973. DOI: https://doi.org/--
About edition:
Publisher: Slovenská literatúra
Published: 25. 3. 2019