Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 1
Katarína Čulková - Marcela Taušová - Mária Shejbalová Muchová - Lucia Domaracká - Peter Tauš

Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World

Details:

Year, pages: 2018, 28 - 42
Keywords: level of indebtedness, macro-economic indexes, industrial sector, capital structure, economic development, Slovakia JEL Classification: D24, G39
Article type: Vedecký / Article

About article:

Zadlženosť a kapitálová štruktúra podnikov v jednotlivých priemyselných odvetviach predstavujú podstatný a vážny problém, ktorý je spôsobený množstvom faktorov. Cieľom predkladaného príspevku je hodnotenie zadlženosti vo vybraných priemyselných odvetviach podľa dostupných finančných výkazov a výskum problémov súvisiacich so zadlženosťou, s následným naznačením možností zlepšenia finančnej situácie. Z dôvodu hodnotenia zadlženosti boli hodnotené vybrané ukazovatele, hlavne celková zadlženosť, likvidita a solventnosť, ako aj finančná štruktúra podnikov. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že množstvo spoločností prekročilo odporúčané hodnoty zadlženosti a tak ohrozilo svoju budúcu činnosť. Preto je potrebné neustále prehodnocovať získavanie finančných prostriedkov na pokrytie podnikateľských potrieb a v prípade nedosahovania optimálnej finančnej štruktúry nájsť vhodnú alternatívu na financovanie podnikania.

The specific corporate indebtedness and capital structure of the companies in individual industrial sectors is a fundamentally serious problem, result-ing from a number of factors. The aim of the contribution is to evaluate indebtedness in chosen industrial sectors according to available financial statements and research of the problem in the market with the consequent possible determination of financial situation improving. Due to the evaluation of indebtedness chosen indexes had been evaluated; mainly total indebtedness, financial leverage ratio, and insolvency. Results show numbers of companies overreach recommended indebtedness and threaten their future acting. They need to consistently evaluate obtaining of financial means for covering of their property and in case of overreaching optimum; they need to find the proper alternative to business financing.

How to cite:

ISO 690:
Čulková, K., Taušová, M., Shejbalová Muchová, M., Domaracká, L., Tauš, P. 2018. Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.1, pp. 28-42. ISSN 0013-3035.

APA:
Čulková, K., Taušová, M., Shejbalová Muchová, M., Domaracká, L., Tauš, P. (2018). Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(1), 28-42. ISSN 0013-3035.