Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no. 7
Rudolf Macek

Vplyv jednotlivých typov daní na ekonomický rast v krajinách OECD: dynamická panelová regresia

Details:

Year, pages: 2015, 718 - 736
Keywords: taxation, economic growth, tax quota, World Tax Index, dynamic model JEL Classification: E20, H20, O47
Article type: Vedecký / Article

About article:

Cieľom článku je verifikovať vzťah medzi jednotlivými typmi daní a ekonomickým rastom v krajinách OECD prostredníctvom dynamickej panelovej regresie pri využití viacerých spôsobov aproximácie miery zdanenia. Tradičná daňová kvóta a alternatívny World Tax Index sú použité ako hlavné aproximátory miery zdanenia. Výsledky analýzy nasvedčujú, že zdanenie práce (osobné dôchodkové dane a príspevky na sociálne zabezpečenie) sú najviac škodlivé pre ekonomický rast. Korporátne dane, DPH a ostatné spotrebné dane negatívne ovplyvňujú ekonomický rast. Vplyv majetkových daní je pozitívny, čo je možné pripísať zvyšujúcemu sa podielu majetkových daní v rámci celkového daňového mixu.

The aim of the article is to verify the relationship among individual types of taxes and economic growth in OECD countries by dynamic panel regression with utilizing more ways of taxation approximation. Traditional tax quota and alternative World Tax Index were used as main approximators of taxation. It is evident from the results of both analyses that labour taxation (personal income taxes and social security contributions) is the most harmful for economic growth. Corporate taxation, value added tax and other consumption taxes negatively influence economic growth. The impact of property taxes is positive which is caused by an increasing ratio of property taxes in the total tax mix of OECD countries.

How to cite:

ISO 690:
Macek, R. 2015. Vplyv jednotlivých typov daní na ekonomický rast v krajinách OECD: dynamická panelová regresia. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no.7, pp. 718-736. ISSN 0013-3035.

APA:
Macek, R. (2015). Vplyv jednotlivých typov daní na ekonomický rast v krajinách OECD: dynamická panelová regresia. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 63(7), 718-736. ISSN 0013-3035.