Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no. 7
Jaroslava Hečková - Alexandra Chapčáková - Peter Badida

Aktuálne problémy ohodnocovania podnikov pri fúziách a akvizíciách a ich riešenie

Details:

Year, pages: 2014, 743 - 766
Keywords: Keywords: merger, acquisition, cost of equity, general value of property, shareholder JEL Classification: G32, G34
Article type: Vedecký / Article

About article:

Príspevok sa zaoberá explikáciou stanovenia všeobecnej hodnoty akcií podnikov podieľajúcich sa na zlúčení alebo splynutí na účely zistenia hodnoty primeraného protiplnenia z hľadiska teórie i právnej úpravy a návrhom pre prax aplikovateľných riešení vybraných problémových oblastí a úskalí metodiky platnej v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnom období.

The paper deals with the explanation of the stock general value's determination of the undertakings participating in an acquisition or merger of undertakings for the purpose of establishing of an appropriate consideration value on the basis of the theory and legal regulations and with the proposal of the solutions applicable in practice of problematic areas and difficulties of the methods valid in the Slovak Republic at the present time.

How to cite:

ISO 690:
Hečková, J., Chapčáková, A., Badida, P. 2014. Aktuálne problémy ohodnocovania podnikov pri fúziách a akvizíciách a ich riešenie. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no.7, pp. 743-766. ISSN 0013-3035.

APA:
Hečková, J., Chapčáková, A., Badida, P. (2014). Aktuálne problémy ohodnocovania podnikov pri fúziách a akvizíciách a ich riešenie. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 62(7), 743-766. ISSN 0013-3035.