Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Earth Science Institute of the SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • HURAI, Vratislav** - BLAŽEKOVÁ, Michaela - HURAIOVÁ, Monika - SIEGFRIED, Pete - SLOBODNÍK, Marek - KONEČNÝ, Patrik. Thermobarometric and geochronologic constraints on the emplacement of the Neoproterozoic Evate carbonatite during exhumation of the Monapo granulite complex, Mozambique. In Lithos, 2021, vol. 380-381, art. no. 105883. ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105883 Type: ADCA
  • MYŠĽAN, P.** - RUŽIČKA, P. - MIKUŠ, Tomáš - HAIN, Miroslav. 3D distribúcia minerálnych inklúzií v granátoch z lokalít Lesné - Potičky a Beňatinská voda (Slovenská republika) [3D distribution of mineral inclusions in garnets from the localities Lesné - Potičky and Beňatinská voda (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2020, roč. 28, č. 2, s. 246-260. (2019: 0.195 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.28.246 Type: ADMB
  • ŠUJAN, Michal** - RYBÁR, S. - KOVÁČ, Michal - BIELIK, Miroslav - MAJCIN, Dušan - MINÁR, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - NOVÁKOVÁ, Petronela - KOTULOVÁ, Júlia. The polyphase rifting and inversion of the Danube Basin revised. In Global and Planetary Change, 2021, vol. 196, 103375. ISSN 0921-8181. Dostupné na internete: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921818120302666?token=C700E9B2149D496E036A5CEFCB79B20A9938364400221F4C38A8BA942A7D498DE026F4DDF5F8612404629DAD95D41795> (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-15-0575 : Paleoklimatický záznam a variabilita miocénnej klímy v centrálnej a východnej Paratetýde) Type: ADMA
  • VAJDA, Peter** - ZAHOREC, Pavol - MILLER, Craig A. - LE MÉVEL, Hélene - PAPČO, Juraj - CAMACHO, Antonio G. Novel treatment of the deformation–induced topographic effect for interpretation of spatiotemporal gravity changes: Laguna del Maule (Chile). In Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2021, vol. 414, 107230. ISSN 0377-0273. (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus