Information Page of SAS Organisation

Earth Science Institute of the SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • AUBRECHT, Roman** - BAČÍK, Peter - MIKUŠ, Tomáš - BELLOVÁ, Simona. Detritic tourmalines with complex zonation in the Cretaceous exoticflysches of the Western Carpathians: Where did they come from? In Lithos, vol. 362-363, June 2020, 105443. ISSN 0024-4937.(APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Type: ADEA
 • BEZÁK, Vladimír** - PEK, Josef - VOZÁR, Ján - MAJCIN, Dušan - BIELIK, Miroslav - TOMEK, Čestmír. Geoelectrically distinct zones in the crust of the Western Carpathians: A consequence of Neogene strike-slip tectonics. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 14-23. ISSN 1335-0552.(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. SASPRO 1947/03/01-b : CRITHON3D Multi-dimensional integrated geophysical-petrological modelling of the crust, and uppermost mantle for central Europe region by structural joint inversion). Type: ADDA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - CHAMUTIOVÁ, Tímea - ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - BIROŇ, Adrián. Fine laminated clastic deposits revealing the delay of the deglaciation timing in the High Tatras Mts. (Central Europe) to Early Holocene. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104.(EGU 2020). Type: AFG
 • GAJDOŠOVÁ, Michaela - HURAIOVÁ, Monika - HURAI, Vratislav - SLOBODNÍK, Marek - SIEGFRIED, Pete. Two types of scapolite in Evate carbonatite deposit (Mozambique): Implications for magmatic versus metamorphic origins. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 63-74. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • HOLKO, Ladislav** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - BIČÁROVÁ, Svetlana - POCIASK-KARTECZKA, Joanna. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover. Patrik Sleziak, Michal Danko, Svetlana Bičárová, Joanna Pociask-Karteczka. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 180-191. ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Type: ADDA
 • CHOVAN, Martin - KUBAČ, Alexander - MIKUŠ, Tomáš - ŽITŇAN, P. Au-Ag tellurides and sulphosalts from epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša at the Rozália mine (Slovakia). In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 43-62. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • MARKO, František - TÚNYI, Igor - BENIAKOVÁ, Emília. Clock rotations in the Carpathian Shear Corridor - a paleomagnetic record. In Mineralia Slovaca, 2019, roč. 51, č. 2, s. 175-186. (2018: 0.125 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086.(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0712/11 : Geodynamický vývin karpatského strižného koridoru v období kenozoika). Type: ADNB
 • MARSENIĆ, Alexandra. Understanding 1D magnetotelluric apparent resistivity and phase. In Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2020, vol. 34, no. 2, p. 246-258. ISSN 0920-5071.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia)). Type: ADCA
 • MATEJOVÁ, M. - JÓZSA, Štefan - HALÁSOVÁ, Eva - AUBRECHT, Roman. Interpretation of the geological structure of an atypical klippe in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt near Revišné. In Acta Geologica Slovaca, 2019, vol. 11, no. 2, p. 75-89. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044.(APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Type: ADNB
 • Geologica Carpathica. Editor in chief [2010- ]: Igor Broska; scientific editor [2002-2016]: Jozef Michalík; executive editor [2016- ]: Milan Kohút. Bratislava : Veda, 1991-. Karentovaný impaktovaný. 6x ročne. Dostupné na internete: <http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552. Type: FAI
 • MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - HÖNIG, Sven. Bismuth sulphosalts from the siderite––sulphidic and As-Co mineralization in Medzev area, Slovakia. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 91-102. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - KUREKOVÁ, Patrícia. Variation of radon activity concentration in selected kindergartens in Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2020, vol. 186, no. 2-3, p. 401-405. ISSN 0144-8420.(Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA
 • RADKOVÁ, Pavlína - MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - KODĚRA, Peter - LUPTÁKOVÁ, Jarmila. A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 103-118. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • RUŽIČKA, P.** - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy. Mineralogická charakteristika mramorov asociovaných s bazaltovými metapyroklastikami a chloritickými bridlicami z lokality Markuška (Slovenská republika) [Mineralogical characteristics of marbles associated with basalt metapyroclastics and chlorite schists from the locality Markuška (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2019, roč. 27, č. 2, s. 247-258. (2018: 0.166 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Type: ADMB
 • RYBAK-OSTROWSKA, Barbara** - KONON, Andrzej - HURAI, Vratislav - BOJANOWSKI, Maciej - KONON, Agnieszka - WYGLADAŁA, Michal. Fluid pathways within shallow-generated damage zones of strike-slip faults - evidence of map-scale faulting in a continental environment, SW Permo-Mesozoic cover of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt, Poland. In Acta Geologica Polonica, 2020, vol. 70, no. 1, p. 1-29. ISSN 0001-5709. Type: ADCA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - HOLÝ, Karol - LUHOVÁ, Ľubica - CSICSAY, Kristián - HAVIAROVÁ, Dagmar - KUNÁKOVÁ, Lucia. Seasonal variation of radon and CO2 in the Važecká Cave. Slovakia. In Nukleonika, 2020, vol. 65, no. 2, p. 153-157. ISSN 0029-5922.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - SCHLÖGL, Ján - MICHALÍK, Jozef - DONOVALOVÁ, Lenka. Non-condensed shell beds in hiatal successions: instantaneous cementation associated with nutrient-rich bottom currents and high bivalve production. In Italian Journal of Geosciences, 2020, vol. 139, no. 1, p. 76-97. ISSN 2038-1719. Type: ADCA
 • VÁCZYOVÁ, Magdaléna** - VALACH, Fridrich. Metody na určenie K-indexov z meraní na Geomagnatickom observatóriu pre štúdium kozmického počasia a klímy = Methods to determine K-indices from the measurements at the Geomagnetic observatory for studying space weather and climate. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. - Komárno : PADE, 2019, s. 51-59. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Type: AEDA
 • VAJDA, Peter** - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Topographically Predicted Vertical Gravity Gradient Field and Its Applicability in 3D and 4D Microgravimetry: Etna (Italy) Case Study. In Pure and Applied Geophysics, fEBRUARY 2020, DOI: 10.1007/s00024-020-02435-x. ISSN 0033-4553.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]). Type: ADMA
 • VALACH, Fridrich** - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Výsledky magnetických meraní na šiestich stanovištiach na území Slovenska v epoche 2018,5 = Results of the magnetic measurements at six observation points in Slovakia for the epoch 2018,5 epoch. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. - Komárno : PADE, 2019, s. 60-62. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Type: AEDA
 • VOZÁR, Ján - JONES, Alan G. - CAMPANYA, Joan - YEOMANS, Chris - MULLER, Mark R. - PASQUALI, Riccardo. A geothermal aquifer in the dilation zones on the southern margin of the Dublin Basin. In Geophysical Journal International, 2020, vol. 220, issue 3, p.1717-1734. ISSN 0956-540X. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus