The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Chemistry

-
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Program: VEGA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Program: SRDA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Program: VEGA
Project leader: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

MALDI-TOF-MS and ESI-MSn glycoprofiling of clinically important proteins
MALDI-TOF-MS a ESI-MSn glykoprofilovanie klinicky významných proteínov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 31.10.2018

Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Program: SRDA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Polysaccharides of lower and higher plants
Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Program: SRDA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Synthetic potential of marginal glycosidases
Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stratilová Eva PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38
Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38
Program: VEGA
Project leader: Ing. Poláková Monika PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baráth Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Investigation of honeybee larval jelly antimicrobial potential to bee brood pathogens
Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

The total number of projects: 35