Information Page of SAS Employee

Adam Hudek, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Conclusion. In Alexander Dubcek : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 535-545. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Individuum a spolocnost - ich vzajomna reflexia v historickom procese). Type: BBA
  • HUDEK, Adam. Alexander Dubcek in Historiography. In Alexander Dubcek : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 515-533. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politickych a spolocenskych elit na Slovensku v 19. a 20. storoci). Type: ABC
  • HUDEK, Adam. The United Kingdom and Central Europe: A Dream of an Alternative. In Contemporary european history, 2019, vol. 28, no. 1, p. 61-64. (0.810 - IF2018). ISSN 0960-7773. Nazov z hl. obrazovky. Dostupne na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/contemporary-european-history/article/united-kingdom-and-central-europe-a-dream-of-an-alternative/F92C777F0B0B81D5C89A80FC4B7ABA63>. Type: ADCA
  • HUDEK, Adam. Historik Frantisek Hrusovsky: ziak Vaclava Chaloupeckeho ako tvorca ludackej koncepcie slovenskych dejin. In Vaclav Chaloupecky a generace roku 1914 : otazniky ceske a slovenske historiografie v ere prvni republiky. - Liberec ; Praha ; Turnov : Technicka univerzita v Liberci : Ustav dějin Univerzity Karlovy : Archiv Univerzity Karlovy : Pekarova spolecnost Ceskeho raje, 2018, s. 117-129. ISBN 978-80-7494-434-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politickych a spolocenskych elit na Slovensku v 19. a 20. storoci. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a vymeny slovenskych politickych, kulturnych a intelektualnych elit v rokoch 1938-1958). Type: AECA
  • HUDEK, Adam. Slovenska akademia vied a vyvoj vztahov v slovenskej vedeckej obci v 50. a 60. rokoch 20. storocia [The Slovak Academy of Sciences and the Development of Relationships in the Slovak Scientific Community through the 1950s and 1960s]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peska a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavatelstvo SAV, 2019, s. 431-444. ISBN 978-80-224-1733-4.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a vymeny slovenskych politickych, kulturnych a intelektualnych elit v rokoch 1938-1958). Type: AEDA
  • HUDEK, Adam. The Slovak Academy of Sciences in the Reform Process: Visions, Expectations and Demands. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 83-98. ISBN 978-3-525-35598-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politickych a spolocenskych elit na Slovensku v 19. a 20. storoci. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a vymeny slovenskych politickych, kulturnych a intelektualnych elit v rokoch 1938-1958). Type: AFA
  • HUDEK, Adam. Debaty o federacii a Ceskej narodnej rade v slovenskom prostredi v rokoch 1968-1969. In Koreny a tvare narodniho parlamentu : ceska narodni rada 1968-2018. Sbornik z konference konane 17.-18. května 2018 v Poslanecke sněmovně Parlamentu Ceske republiky ; recenzovali: Petr Valenta, Jan Wintr. - Praha : Ustav pro soudobe dějiny AV CR, 2019, s. 29-40. ISBN 978-80-7285-218-5. Type: AFA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus