Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostný ceremoniál sa konal k KC SAV v Smoleniciach

V Smoleniciach odovzdávali Zlaté medaily SAV a Čestné plakety SAV

9. 12. 2022 | videné 922-krát

Zlatú medailu SAV na základe rozhodnutia Vedeckej rady SAV si z rúk predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka prevzali v piatok 9. decembra 2022 Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., a Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i. Cenu SAV za budovanie infraštruktúry vo vede si prebrala pracovná skupina Biochémia a štruktúra proteínov pod vedením Ing. Evy Kutejovej. Medailou SAV za podporu vedy ocenilo Predsedníctvo SAV Oľgu Pecháňovú z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a Jána Sedláka z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách si odniesol Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., za zásluhy v biologických vedách si Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča odniesla Eva Kutejová z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., a Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách udelilo predsedníctvo Jonovi Stewartovi z Filozofického ústavu SAV, v. v. i. Slávnostný ceremoniál sa konal v KC SAV v Smoleniciach.

Medzi hosťami boli aj rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Oliver Moravčík a podpredsedníčka Učenej spoločnosti Slovenska prof. Daniela Ježová. Ako na úvod uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík, akadémia má šťastie, že môže oceňovať svojich pracovníkov niekoľkokrát do roka a vždy sú to príjemné a podnetné stretnutia. „Pre dobrú prítomnosť a ešte lepšiu budúcnosť musíme mať za sebu silnú minulosť,“ vyzdvihol P. Šajgalík a zdôraznil, že aj vďaka týmto osobnostiam je akadémia dlhodobo najdôveryhodnejšou inštitúciou v našej spoločnosti.

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

si prebrala od predsedu SAV pracovná skupina Biochémia a štruktúra proteínov pod vedením Ing. Evy Kutejovej, DrSc., za vybudovanie prvého automatizovaného kryštalizačného laboratória na Slovensku v rámci spoločného projektu Interreg Slovakia-Austria v spolupráci s Univerzitou vo Viedni. Ako projekt predstavil podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. Karol Marhold, laboratórium je vybavené špičkovou technikou pre automatizovanú prípravu proteínových kryštálov od firmy Formulatrix. Zakúpené a teraz plne funkčné sú kryštalizačný imager (ROCK IMAGER 54 ), robotický kvapkač na kryštalizáciu proteínu (NT8) a robot pre prípravu kryštalizačných skrínov (FORMULATOR). Súčasťou laboratória je aj prístrof NanoDSF (nanoformát diferenčnej skenovacej fluorimetrie). Ide o rýchlu, robustnú, kvalitnú metódu na analýzu stability proteínov, tepelného rozkladu proteínov a analýzy teploty topenia bez značenia a v roztoku. „V dôsledku toho je nanoDSF skvelým nástrojom na skríning roztokov, ako aj skríning knižníc zlúčenín s malými molekulami na vplyv na stabilitu proteínov a posuny teploty topenia,“ uviedol K. Marhold.

Zlatú medailu SAV

pri príležitosti významného životného jubilea odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Jánovi Duszovi, DrSc., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. „Ján Dusza patrí k popredným vedeckým osobnostiam v oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov nielen na Slovensku, ale i vo svete. Je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti lomovej mechaniky, charakterizácie mikroštruktúry/lomu a hodnotenia mechanických a tribologických vlastností pokročilej keramiky na makro/mikro/nano úrovni, pri izbových a vysokých teplotách,“ uviedol v slávnostnom laudáciu Martin Venhart, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied.  Od roku 1976 pôsobí nepretržite na Ústave materiálového výskumu SAV. Je spoluautorom viac ako 280 vedeckých publikácií, ktoré boli citované viac ako 4000-krát, (SCOPUS), 50 vyzvaných prednášok doma aj v zahraničí, piatich patentov. V roku 2021 získal prestížne ocenenie ESET Science Award 2021, v kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy.

Celé znenie laudácia v prílohe

Zlatú medailu SAV

si prevzal z rúk predsedu SAV aj doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., ktorú mu Vedecká rada SAV udelila pri príležitosti významného životného jubilea. Fedor Gömöry je medzinárodne uznávaný vedec v oblasti aplikovanej supravodivosti so zameraním na elektrickú charakterizáciu a skúmanie spoľahlivosti kompozitných supravodičov a konštrukcie jednoduchých supravodivých systémov. „Je vedúcim kolektívu, ktorý pravidelne publikuje svoje výsledky v odborných časopisoch, za zmienku stojí najmä práca publikovaná v prestížnom časopise Science zaoberajúca sa návrhom systému pre tienenie magnetického poľa,“ citoval z laudácia M. Venhart a dodal, že popri jeho vedeckých a pedagogických aktivitách sa doktor Gömöry zásadným spôsobom zapojil aj do organizačnej činnosti. Počas jeho účinkovania v Predsedníctve SAV v rokoch 2005 až 2013 presadil zavedenie hodnotenia jednotlivých ústavov SAV a dodatočnú podporu medzinárodných projektov.

Celé znenie laudácia v prílohe

Medailu SAV za podporu vedy udelilo Predsedníctvo SAV doc. RNDr. Oľge Pecháňovej, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i., a RNDr. Jánovi Sedlákovi, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., začala svoju profesionálnu kariéru po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v roku 1986 ako pracovníčka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Od roku 2007 bola jeho riaditeľkou. Stála pri vzniku Centra experimentálnej medicíny, kde od roku 2018 do roku 2022 pôsobila ako riaditeľka. „Hlavným cieľom jej vedeckej práce je charakterizovať signálne dráhy zodpovedné za nárast krvného tlaku na molekulovej, biochemickej, imunohistochemickej a morfologickej úrovni a zároveň analyzovať zmeny produkcie tých látok v cievach, ktoré vedú k vysokému tlaku krvi,“ konštatoval v laudáciu prof. Karol Marhold, podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied. Doc. O. Pecháňová sa popri vedeckej práci venuje aj pedagogickej činnosti. O jej bohatej publikačnej aktivite svedčí množstvo publikovaných prác. Je autorkou a spoluautorkou 184 vedeckých prác publikovaných prevažne v zahraničných časopisoch, zároveň je spoluautorkou 2 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a 11 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.

Viac v profile v prílohe

RNDr. Ján Sedlák, DrSc., pracuje od roku 1982 v oblasti onkologického výskumu so zameraním na molekulárne znaky a signálne dráhy nádorových buniek. „Medzi hlavné oblasti výskumu, ktorým sa doteraz venoval patrí využitie nanočastíč realgaru pre onkologickú liečbu, kde išlo o translačný výskum so zameraním na charakterizáciu biologickej účinnosti a mechanizmu pôsobenia,“ uviedol v laudáciu prof. Karol Marhold. Venoval sa tiež využitiu imunomodulátorov ako súčasti doplnkovej, komplementárnej liečby onkologických pacientov, kombinácii liečiv a prírodných látok, ich vzájomným interakciám a molekulárnym mechanizmom účinku a identifikácii imunofenotypových zmien u onkologických pacientov. V rokoch 2007 až 2015 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Dôležitým príspevkom v organizácii vedeckého života na Slovensku bolo jeho pôsobenie vo funkcii predsedu Predsedníctva Agentúry na podporu vedy a vývoja (2009 – 2013). Je tiež členom medzinárodných vedeckých spoločností European Association for Cancer Research a International Society for Advancement of Cytometry.

Viac v profile v prílohe

Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

udelilo Predsedníctvo SAV pri príležitosti významného životného jubilea RNDr. Vojtechovi Rušinovi, DrSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Ako uviedol v slávnostnom laudáciu Dr. Martin Venhart, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, doktor Rušin zasvätil celý svoj profesionálny život výskumu Slnka. „Jeho záber v tejto oblasti je mimoriadne široký: od výskumu slnečnej koróny, slnečných protuberancií a výronov koronálnej hmoty až po štúdium  slnečného cyklu a slnečnej aktivity. Je autorom respektíve spoluautorom viac ako 250 pôvodných vedeckých a odborných prác,“ zdôraznil. Vojtech Rušin sa tiež zaslúžil o zavedenie pozorovaní slnečnej koróny a protuberancií na observatóriu na Lomnickom štíte, kde vďaka týmto pozorovaniam vznikol unikátny dlhodobý pozorovací archív, slúžiaci na výskum slnečných magnetických cyklov.

Celé znenie laudácia v prílohe

Čestnú plaketa SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách

si prevzala na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ing. Eva Kutejová, DrSc. V roku 1985 nastúpila na Ústav molekulárnej biológie SAV ako vedecká pracovníčka. V roku 1988 sa stala vedúcou skupiny Experimentálnej výroby biopreparátov (1988-1991), ktorá produkovala rôzne enzýmy, najmä restrikčné endonukleázy a DNA štandardy pre potreby trhu v Československu. Po zrušení výroby sa pripojila ku kolektívu prof. Štefana Kuželu, ktorí ako prví izolovali a charakterizovali ATP-závislú proteázu z kvasiniek S. cerevisiae. V roku 1994 založila Oddelenie biochémie a štruktúrnej biológie, ktoré vedie doteraz. Počas svojho pôsobenia na ÚMB SAV sa významne sa podieľala na riadení výskumu nielen ako vedúca svojej skupiny, ale v rokoch 2006 – 2010 bola aj predsedníčkou Vedeckej rady ÚMB SAV a rokoch 2010 – 2016 jej podpredsedníčkou. Od roku 2016 je riaditeľkou ÚMB SAV.

Celé znenie laudácia v prílohe

Čestnú plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách

si prebral Jon Stewart, PhD., dr. habil., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., medzinárodne známy ako odborník na európsku filozofiu. Popri viac ako 100 článkoch a kapitolách publikoval 13 monografií v prestížnych zahraničných vydavateľstvách. Je editorom 44 a spolueditorom 25 kolektívnych publikácií, okrem toho preložil sedem monografií a 61 článkov z nemčiny, dánčiny, francúzštiny a nórčiny. „Červenou niťou Stewartovho výskumu v posledných troch desaťročiach je reflexia koncepcií ľudského Ja. Asi najkomplexnejšie ju rozvíja v nedávnej monografii The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World: An Interpretation of Western Civilization (Oxford: Oxford University Press 2020, Objavenie sa subjektivity v starovekom a stredovekom svete: interpretácia západnej civilizácie). Ponúka v nej fundamentálnu interpretáciu európskej civilizácie s dôrazom na spôsob, akým ľudia rozumeli sebe samým. Demonštruje, ako naše moderné hodnoty rovnosti, ľudských práv a úcty k jednotlivcovi vznikli a rozvíjali sa naprieč storočiami. Tieto idey postupne vytvorili nové pochopenie toho, čo to znamená byť človekom,“ predniesol v slávnostnom laudáciu člen P SAV dr. Róbert Karul.

Poďakovanie za ocenených

„Za všetkých dnešných odmenených mám jedno poďakovanie a jedno želanie. Úspechy vo vede sa nedajú vyrobiť bez podpory kolegov a blízkych, teda aj im patrí veľký potlesk a vďaka, uviedol v ďakovacej reči doc. Fedor Gömöry, ktorého želaním je, aby všetci ocenení mohli pokračovať ďalej vo vedeckej práci. „A aby boli jednotlivci úspešní, potrebujeme, aby bola úspešná aj celá akadémia a aby jej ocenenia dostávali vedci, ktorí ju vo svete úspešne reprezentujú,“ uzavrel čerstvý držiteľ Zlatej medaily SAV Fedor Gömöry.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články