Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. – vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2012 získal titul Mgr. V roku 2016 ukončil interné doktorandské štúdium a bol mu udelený titul PhD. v odbore obchodné, finančné a hospodárske právo. V súčasnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Je autorom viacerých odborných a vedeckých článkov v oblasti obchodného práva a občianskeho práva. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na problematiku nekalej súťaže, reklamy, ochrany osobnostných práv a slobody prejavu. V spoluautorstve publikačne spracovaval viaceré zbierky súdnych rozhodnutí, a to Judikatúru vo veciach nekalej súťaže (Iura Edition, 2013), Rozhodnutia vo veciach reklamy (Iura Edition, 2013) Judikatúru vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Wolters Kluwer, 2014) a v nadväznosti na to v roku 2015 Judikatúru vo veciach nemajetkovej ujmy (Wolters Kluwer). Recenzoval druhé vydanie Komentára k Tlačovému zákonu (C. H. Beck, 2021). Editoval viaceré zborníky z domácich vedeckých konferencií: Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže (2017), Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva (2018), Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku (2020). Je spoluautorom prvého slovenského komentára k zákonu o reklame (Wolters Kluwer, 2021). Popri vedeckej činnosti aktívne vykonáva od roku 2012 advokátsku prax. Významnú časť advokátskej praxe venuje práve poskytovaniu právnych služieb v oblasti mediálneho práva. Zastupuje jedného z najväčších vydavateľov na Slovensku. Pôsobí ako člen Tlačovo-digitálnej rady SR, ktorá je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky v oblasti etickej samoregulácie novinárov.