Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.

1. Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Zlocha
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Bc.)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva (JUDr.)


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii
doktorand – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
odborný pracovník – UŠaP SAV


3. Kontaktné údaje: Tel.: + 421 904 461 344, e-mail: zlocha.lubomir@gmail.com


4. Akademické resumé
2001-2006 Štátna jazyková škola v Považskej Bystrici – štátna skúška z
anglického jazyka – referenčný rámec C1- CEF
2007-2010 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Bc.)
2010-2012 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2013 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (JUDr.)
2013 - súčasnosť Interný doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PhD.)


5. Oblasti vedeckého záujmu: obchodné právo, nekalá súťaž, reklama, ochrana osobnosti, sloboda prejavu


6. Najdôležitejšie publikácie

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Bratislava : Iura Edition, 2013. 225 s. ISBN 978-80-8078-564-2.

VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA Ľubomír (50 %). Rozhodnutia vo veciach reklamy. [Decisions in Matters of Advertising]. Bratislava : Iura Edition, 2013. 340 s. ISBN 978-80-8078-677-9.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4.

VOZÁR, Jozef - FICOVÁ, Katarína - KERECMAN, Peter - HUMENÍK, Ivan - ZLOCHA, Ľubomír (eds.). Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-310-7.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA Ľubomír (50 %). Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy. [Fundamental Decisions of Courts in the Area of False Advertising]. In
Duševné vlastníctvo, 2014, č. 1, s. 18-21. ISSN 1339-5564.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR. [Lien on an enterprise as specific subject of a lien in law of SR]. In Právny obzor, 2014, roč. 97, č. 2, s. 140-153. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA Ľubomír (50 %). Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu „konanie v hospodárskej súťaži“. [Some Reflections on the Definition of the Term “Conduct in Competition”]. In Duševné vlastníctvo, 2014, č. 4, s. 24-28. ISSN 1339-5564.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Rozlišovacia spôsobilosť farby ako označenia spôsobilého byť samostatným predmetom ochrannej známky. [Disctintive power of colour as marking capable of being autonomous subject of a trade mark]. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 1, s. 72-84. ISSN 0032-6984.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. [The term of standard practices of competition in the context of general clause of unfair competition]. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 354-364. ISSN 0032-6984.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Konflikt slobody prejavu a ochrany osobnostných práv osôb verejného záujmu v rozhodovacej praxi súdov. [Freedom of expression and protection of personal rights of public figures conflict in juridical decisions]. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 1, s. 12-28. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Bratislava : Iura Edition, 2013. 225 s. ISBN 978-80-8078-564-2.

VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA Ľubomír (50 %). Rozhodnutia vo veciach reklamy. [Decisions in Matters of Advertising]. Bratislava : Iura Edition, 2013. 340 s. ISBN 978-80-8078-677-9.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4.

VOZÁR, Jozef - FICOVÁ, Katarína - KERECMAN, Peter - HUMENÍK, Ivan - ZLOCHA, Ľubomír (eds.). Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-310-7.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie „Karlovarské právnické dny – Karlsbader Juristentage“. [Report from the 23rd International legal conference "Carlsbad Days of Law - Karlsbader Juristentage"]. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 417-418. ISSN 0032-6984.

ZLOCHA, Ľubomír (100 %). Právna regulácia reklamy šírenej prostredníctvom elektronickej pošty. [Legal regulation of advertising disseminated via e-mail]. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 3, s. 204-218. ISSN 0032-6984.8. Prednášky na vedeckých konferenciách


9. Pedagogická činnosť

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – predmet: Obchodné právo 1, Obchodné právo 2 – semináre (ak. rok 2013/2014 a 2014/2015, spolu 140 seminárnych hodín)


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

12. Stáže a štipendiá

13. Akademické ceny a ocenenia

14. Iné