Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. je samostatný vedecký pracovník, ktorý pôsobí na Ústave štátu a práva SAV od roku 2013. Vyštudoval právo a politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Vo svojej výskumnej činnosti sa dlhodobo zameriava na právo duševného vlastníctva v jeho širokých interdisciplinárnych súvislostiach. Z tejto oblasti vydal viaceré monografie a vedecké štúdie doma i v zahraničí. Pôsobil vo viacerých projektoch APVV a VEGA. Nadobudol bohaté pedagogické skúsenosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoluautorstve vydal učebnice zo základov práva, práva duševného vlastníctva, pracovného práva, obchodného práva, práva medzinárodného obchodu a finančného práva.