Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr., Mgr. Marián Kropaj, PhD.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.


2. Pracovné zaradene na inštitúcii: samostatný vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje: tel. 0908 530 889, e-mail: marian.kropaj@gmail.com


4. Akademické resumé:
2003-2008 Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (Mgr. štúdium)
2003-2008 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (Mgr. štúdium)
2008-2011 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (doktorandské - PhD. štúdium)
2010 Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (rigorózna skúška zo správneho práva a náuky o správe a obhajoba rigoróznej práce – udelený titul JUDr.)
2011 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (PhD. štúdium – obhájená dizertačná práca na tému: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva)


5. Oblasti vedeckého záujmu: právo duševného vlastníctva, všeobecné (prierezové) otázky práva a právnej filozofie, interdisciplinárne otázky pozitívnoprávnych disciplín


6. Najdôležitejšie publikácie

KROPAJ, Marián (100 %). Social Doctrine Catholic of the Church and its Influence on Slovak Society and Law. In KATUNINEC, M., MARTINKOVIČ, M. (eds.) Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien : Peter Lang. 2016. 159 pp. Spectrum Slovakia. Vol. 10 (General Editor: VEDA SAS Publishing House, represented by Milan Brnak). ISBN 978-3-631-67158-0.

KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ. Mária (eds.) SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). [Sub Specie Aeternitatis : the life and work of Professor Ján Švidroň (1952-2014)]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015. 317 s. ISBN 978-80-89019-30-4.

HORVÁT, Matej – KROPAJ, Marián – MAGUROVÁ, Hana. Finančné právo pre ekonómov. [Financial Law for Economists]. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 248 s. ISBN 978-80-225-4056-8.
KROPAJ, Marián (50 %) – BARTALSKÁ, Katarína (50 %). Základy pracovného práva pre ekonómov. [The Basics of Labour Law for Economists]. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2014. 165 s. ISBN 978-80-225-3842-8.
KROPAJ, Maríán (100 %). Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. [The legal philosophical basis of intellectual property law]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2013, 272 s. ISBN 978-80-224-1314-5

KROPAJ, Marián (100 %). Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na slovenské právo. [Social Science of Church and its Influence on Slovak Law]. In KROŠLÁK, D., MORAVČÍKOVÁ, M. (eds.) Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha : Leges, 2013, s. 259–268. ISBN 978-80-87576-98-4.

JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol. Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. [Worksheets and Case Studies from Civil Substantive Law]. Katarína Kirstová, Jozef Štefanko (rec.) 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009.
197 s. (Edícia Právnické učebnice). ISBN 978-80-7380-215-8.


7. Vedecké výstupy od roku 2012
KROPAJ, Marián (100 %). Čistenie chodníkov v zimnom období : právnické okienko. [Cleaning of Pavements in Winter : Law Column]. In PNky.sk. Publikované: 17. január 2012. dostupné na: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-cistenie-chodnikov-v-zimnom-obdobi/.
KROPAJ, Marián (100 %). Daň z nehnuteľností v Piešťanoch a v Kocuriciach : právnické okienko. [Property Tax in Piešťany and Kocurice : Law Column]. In PNky.sk. Publikované: 10. január 2012. dostupné na: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-dan-z-nehnutelnosti-v-piestanoch-a-v-kocuriciach/.
KROPAJ, Marián (100 %). Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva. [Some notes relating philosophical aspects of intellectual property rights]. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 313-317. ISSN 0032-6984.
KROPAJ, Marián (100 %). Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre absolventa Ekonomickej univerzity. [Importance Knowledge of Administrative Regulation for Graduates from the University of Economics]. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 383-393. ISBN 978-80-225-3452-9.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián (33 %) - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni : aktuálne otázky českého práva. [Olomouc Days of Law : Topical issues of Czech law]. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. ISSN 0032-6984.
KROPAJ, Marián (100 %). Filozofia a právo duševného vlastníctva. (Niekoľko stručných poznámok). [The philosophy of intellectual property law (Some brief remarks)]. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 163-167. ISSN 1801-0288.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián (33 %) - FILO, Matúč. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. [Report from conference Trnava Days of Law 2012]. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.
KROPAJ, Marián (100 %). Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na slovenské právo. [The Social Doctrine of the Church and its Influence on the Slovak Law]. In KROŠLÁK, D., MORAVČÍKOVÁ, M. (eds.) Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha : Leges, 2013, s. 259–268. ISBN 978-80-87576-98-4.
KROPAJ, Marián (100 %). Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a PPP projekty na Slovensku. [The small amendment to Public Procurement Act and PPP projects in Slovakia]. In SCB – časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, 2013, č. 2, s. 237-248. ISSN 1337-7493.
KROPAJ, Marián (100 %). Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. [The legal philosophical basis of intellectual property law]. Bratislava : VEDA, 2013, 272 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
KROPAJ, Marián (100 %). Niekoľko poznámok ku kontrole vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k PPP projektom. [Some remarks on control in public procurement in the relation to PPP projects]. In Vedecké state obchodnej fakulty 2013. Peter Drábik, Peter Červenka, Ivan Hlavatý (zost.). Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 321-329. ISBN 978-80-225-3662-2.
KROPAJ, Marián (100 %). Stavebné právo a projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike. (Niekoľko stručných poznámok). [Building Law and Public-Private Partnership (PPP) Projects in the Slovak Republic. (A Few Brief Comments)]. In Právo v podnikání vybraných členských států EU : VII. ročník mezinárodní vědecké konference : sborník příspevků. Karviná : Slezská univerzita, 2013, s. 114-119. ISBN 978-80-7248-940-4.
KROPAJ, Marián (100 %). Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a PPP projekty na Slovensku. [The small amendment to Public Procurement Act and PPP projects in Slovakia]. In Zborník Otvorené problémy legislatívy PPP projektov. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 69-80. ISBN 978-80-225-3793-3.
KROPAJ, Marián (100 %). Niekoľko poznámok ku kontrole vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k PPP projektom. [Some remarks on control in public procurement in the relation to PPP projects]. In Zborník Otvorené problémy legislatívy PPP projektov. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 113-120. ISBN 978-80-225-3793-3.
KROPAJ, Marián (100 %). Stavebné právo a PPP projekty. [Building Law and PPP Projects]. In Zborník Otvorené problémy legislatívy PPP projektov. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 168-173. ISBN 978-80-225-3793-3.
KROPAJ, Marián (50 %) - BARTALSKÁ, Katarína (50 %). Základy pracovného práva pre ekonómov. [The Basics of Labour Law for Economists]. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2014. 165 s. ISBN 978-80-225-3842-8.
KROPAJ, Marián (100 %). V službe kultúrnosti a demokratizácie : S úctou profesorovi Milanovi Hamadovi. [In the Service of Cultural Development and Democratisation : Reverence to profesor Milan Hamada]. In V službe kultúrnosti a humanity : zborník pri príležitosti osemdesiatych narodenín prof. PhDr. Milana Hamadu. 1. vyd. Bratislava : Communio Minerva, 2014, s. 52-55. ISBN 978-80-89019-26-7. Dostupné aj na internete: < http://www.cominerva.com/wp-content/uploads/zbornik-hamada.pdf>.
KROPAJ, Marián (100 %). Research forum 2014 : Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká. [Research forum 2014 : Structural support for research and innovation - effects, opportunities and risks]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 313-318. ISSN 0032-6984.
VOZÁR, Jozef (50 %) - KROPAJ, Marián (50 %). Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. [Last goodbye to professor JUDr. Ján Švidroň, CSc.] In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 529-530. ISSN 0032-6984.
HORVAT, Matej (33 %) - KROPAJ, Marián (33 %) – MAGUROVÁ, Hana (33 %). Finančné právo pre ekonómov. [Financial Law for Economists]. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 248 s. ISBN 978-80-225-4056-8.
KROPAJ, Marián (100 %). Odsun karpatských Nemcov (niekoľko stručných poznámok). [Resettlement of Carpathian Germans (A Few Brief Comments]. In Dérer, I. (ed.) K diskusii o čecho-slovakizme. 1. vyd. Bratislava : Communio Minerva, 2015, s. 128-137. ISBN 978-80-89019-27-4. Dostupné aj na internete: http://www.cominerva.com/wp-content/uploads/K-diskusii_o-čechoslovakizme.pdf.
KROPAJ, Marián – KROPAJOVÁ, Mária (eds.) SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). [Sub Specie Aeternitatis : the life and work of Professor Ján Švidroň (1952-2014)]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015. 317 s. ISBN 978-80-89019-30-4.
VOZÁR, Jozef (50 %) - KROPAJ, Marián (50 %). Celý sa rozdal (posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.) : osobné spomienky. [The whole is dealt (Last farewell to Prof. Dr. Ján Švidroň, CSc.) : Personal Memories]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 116-117. ISBN 978-80-89019-30-4.

KROPAJ, Marián (100 %). Social Doctrine Catholic of the Church and itrtacos Influence on Slovak Society and Law. In KATUNINEC, M., MARTINKOVIČ, M. (eds.) Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien : Peter Lang. 2016. 159 pp. Spectrum Slovakia. Vol. 10 General Editor: VEDA SAS Publishing House, represented by Milan Brnak. ISBN 978-3-631-67158-0.8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Kropaj, M.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Termín: 20. - 21. 9. 2012
Názov: Trnavské právnické dni 2012 - Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
Prednáška: Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na slovenské právo9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in Dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Otvorené problémy legislatívy PPP projektov
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 1/0388/11
Doba riešenia: 2012 – 2013
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 15-0456
Doba riešenia: 2016 – 2019
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov
Výučba nasledujúcich predmetov:
• Obchodná fakulta EU v Bratislave: Pracovné právo, Finančné právo, Právo, Právo duševného vlastníctva
• Filozofická fakulta TU v Trnave: Teória štátu a práva, Právo, Masmediálne právo, Judikatúra Ústavného súdu SR


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia


14. Iné