Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Peter Kukliš, CSc.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Peter Kukliš, CSc.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatný vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje: Tel. 02/57295-130 e-mail: peter.kuklis@vlada.gov.sk


4. Akademické resumé: externá vedecká ašpirantúra, Ústav štátu a práva SAV, 1987


5. Oblasti vedeckého záujmu: správne právo a ústavné právo


6. Najdôležitejšie publikácie

KUKLIŠ, Peter (50 %) - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie). [Selected Problems of Local Self-Government (in Comparison of Some States of the European Union)]. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter et al. Teória a prax legislatívy. [Theory and practice of legislation]. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 256 s. ISBN 80-88931-58-4. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-89363-16-2.
3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.

Public Management of Central and Eastern European Countries : Slovakia. In Sigma Public Management Profiles, 1999, no. 2, OECD Publishing, 39 s.
http://dx.doi.org/10.1787/5kmk189tktzx-en


7. Vedecké výstupy od roku 2012

KUKLIŠ, Peter (50 %) - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie). [Selected Problems of Local Self-Government (in Comparison of Some States of the European Union)]. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter (25 %) - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy. [Theory and practice of legislation]. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.

KUKLIŠ, Peter (100 %). Komentár k čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky. [Commentary on Art. 68 of the Constitution of the Slovak Republic]. In Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 426-430. ISBN 978-80-89447-93-0.

KUKLIŠ, Peter (100 %). Komentár k čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky. [Commentary on Art. 71 of the Constitution of the Slovak Republic]. In Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 441-446. ISBN 978-80-89447-93-0.

KUKLIŠ, Peter (100 %). O verejnosprávnej činnosti (I. časť). [On a public administrative activity (I. part)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 545-557. ISSN 0032-6984. (APVV 0340-10)

KUKLIŠ, Peter (100 %). O verejnosprávnej činnosti (II. časť). [On a public administrative activity (II. part)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984. (APVV 0340-10)

KUKLIŠ, Peter (100 %). O východiskových aspektoch správneho súdnictva v Slovenskej republike. [On Elementary Aspects of Administrative Judiciary in the Slovak Republic]. In Verejná správa a spoločnosť, 2013, roč. XIV, č. 1, s. 15-27, ISSN 1335-7182.

KUKLIŠ, Peter (100 %). O ústavnoprávnych aspektoch verejnej správy. [About Constitutional Aspects of Public Administration]. In Verejná správa a spoločnosť, 2015, roč. 16, č. 1, s. 16-29. ISSN 1335-7182.

NEMEC, Juraj (50 %) - KUKLIŠ, Peter (50 %). O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy. [On some linguistic problems in the theory of public administration]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 6, s. 602-611. ISSN 0032-6984.

KUKLIŠ, Peter (100 %). O východiskových aspektoch reformy verejnej správy. [On Elementary Aspects of Public Administration Reform]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 – 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 207-203. ISBN 978-80-7380-543-2.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012
Krajina: ČR
Pracovník: Kukliš, P.
Inštitúcia: Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni
Termín: 1. – 3. 10. 2014
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV
Žijeme v nejlepším z možných právních světů?
Prednáška: O súčasnej situácii v miestnej štátnej správe na Slovensku


9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of social development and its theoretical reflection)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike (Legal regulation of administrative justice in Slovak republic)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0448-10
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - Pamätná medaila Právnickej fakulty za podporu a spoluprácu, 2011
Združenie miest a obci Slovenska:
• Bronzová medaila pri príležitosti X. výročia svojho založenia, 2000
• medaila za spoluprácu, partnerstvo a pomoc pri rozvoji samosprávnej demokracie na Slovensku, 2005
• Pamätná plaketa za dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji miestnej územnej
samosprávy, 2010


14. Iné