Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

1. Meno, priezvisko, tituly: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: vedúci vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail:


4. Akademické resumé

2014 doc. ̶ Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
1998 PhD. ̶ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
1989 JUDr. ̶ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


5. Oblasti vedeckého záujmu: trestné právo, probácia a mediácia, restoratívna justícia, policajné vedy


6. Najdôležitejšie publikácie

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia. [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edícia Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia (2,7 %) et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency [To certain aspects of efficient repetance in connection with the leniency programme]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 66-79. ISSN 0032-6984.7. Vedecké výstupy od roku 2012

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia. [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edícia Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia (2,7 %) et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency. [To certain aspects of efficient repetance in connection with the leniency programe]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 66-79. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. [About the joint venture as a form of concentration in relation to the Leniency Program and active repentance according to the Criminal Code]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 253-262. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - KORDÍK, Marek (50 %). Právo na obhajobu a porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca. [Right to Defence and Violation of Working Discipline by an Employee]. In Zo súdnej praxe, 2012, roč. 17, č. 4, s. 146-150. ISSN 1335-177X.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - LENHARTOVÁ, Katarína (50 %). EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. [EU as an open way of restorative justice]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - ŠIŠULÁK, Stanislav (50 %). Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a represie. [Control of crime among the police - balance of prevention and repression]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 614-626. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Trestná zodpovednosť právnických osôb. [Corporate criminal liability]. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1273-1289. ISSN 1335-6461.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - ŠIŠULÁK, Stanislav (50 %). Polícia ako determinant protikorupčných aktivít vo všetkých sférach spoločnosti [Police as a Determining Factor of Anti-Corruption Activities in all Spheres of Society]. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 343-352. ISBN 978-80-224-1469-2.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Potreba akreditácie probačných programov. [Need of Accreditation of Probation Programmes]. In Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2014, s. 456-476. ISBN 978-80-7502-034-5.

KURILOVSKÁ, Lucia (100 %). Historický vývoj prezumpcie neviny. [Historical Development of Presumption of Innocence]. In Vyšetrovanie - história, súčasnosť a budúcnosť. Bratislava : Akadémia PZ, 2012, s. 68-81. ISBN 978-80-8054-531-4.

KURILOVSKÁ, Lucia (50 %) - LENHARTOVÁ, Katarína (50 %). Sociálna kuratela dospelých osôb v podmienkach Slovenskej republiky. [Social Guardianship of Adults in the Conditions of the Slovak Republic]. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty, 2013, tomus XXXII, č. 1, s. 147-156. ISSN 1336-6912.

8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Akadémia policajného zboru v Bratislave, Katedra vyšetrovania
Termín: 7. 9. 2012
Názov: „História, súčasnosť a budúcnosť vyšetrovania”
Prednáška: Historický vývoj prezumpcie neviny

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Termín: 20. - 21. 9. 2012
Názov: Trnavské právnické dni 2012
Prednáška: Trestná politika štátu a aplikácia alternatívnych trestov

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 9. – 17. 11. 2012
Názov: Jesenná škola práva „Právna zodpovednosť“
Prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta UK, Bratislava
Termín: 15. 11. 2012
Názov: Trestný čin – trestnoprávne a kriminologické aspekty
Prednáška: Prístup subjektov trestného konania k spravodlivosti a trestaniu

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Novelizácie trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej praxe

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: MS SR a Taliansko-slovenská obchodná komora
Termín: 27. 6. 2013
Názov: Trestná zodpovednosť konateľov a spoločností
Prednáška: Nový legislatívny návrh úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb

Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe
Termín: 24. 9. 2013
Názov: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Prednáška: Polemika o vybraných inštitútoch právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike

Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 27.-28. 9. 2013
Názov: Mediace 2013
Prednáška: Stav riešenia trestných vecí mediátorom v Slovenskej republike

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 10.-11. 10. 2013
Názov: Bratislavské právnické fórum
Prednáška: Hodnotenie Českej republiky pracovnou skupinou OECD o úplatkárstve v medzinárodných obchodných transakciách

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva „Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Zvláštnosti aplikácie a výkladu trestného práva

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Justičná akadémia Slovenskej republiky
Termín: 14. - 15. 3. 2013
Názov: Mediačná a probačná činnosť
Prednáška: Postpenitenciárna starostlivosť ako základný atribút restoratívnej justície

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu
Termín: 24. - 25. 4. 2013
Názov: Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
Prednáška: Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť o mladistvých odsúdených ako jeden z významných atribútov prevýchovy

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava
Termín: 3. 4. 2014
Názov: Aktuálne problémy prípravného konania trestné
Prednáška: Europrokurátor

Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Termín: 16. 4. 2014
Názov: Sexuální trestné činy včera a dnes
Prednáška: Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Termín: 6. 5. 2014
Názov: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Prednáška: Potreba akreditácie probačných programov

Krajina: ČR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 15. – 16. 5. 2014
Názov: Olomoucké právnické dny 2014
Prednáška: Boj proti organizovanému zločinu

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ Košice
Termín: 17. 9. 2014
Názov: Zásady trestného práva
Prednáška: Je nutné explicitné vyjadrenie zásad trestného konania?

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Paneurópska vysoká škola práva, Fakulta práva, Bratislava
Termín: 23. - 24. 10. 2014
Názov: Spoločnosť proti terorizmu
Prednáška: Kriminalistika ako súčasť boja proti terorizmu

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Termín: 6. 11. 2014
Inštitúcia: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Paneurópska vysoká škola práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
Názov: Obete kriminality a ich práva
Prednáška: Možnosti riešenia postavenia obetí v intenciách aj restoratívnej spravodlivosti ako inštitútu posilnenia dôvery obetí v justičný systém Slovenskej republiky

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 21. - 29. 11. 2014
Názov: Jesenná škola práva „Štát: demokratický, sociálny a právny v európskej integrácii“
Prednáška: Zachovávanie práva políciou

Krajina: SR
Pracovník: Kurilovská, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 13. – 21. novembra 2015
Názov: Jesenná škola práva 2015 „Človek v európskej právnej kultúre“
Prednáška: Postupná humanizácia trestného práva9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Rok 2015
Názov projektu: Trestná zodpovednosť právnických osôb
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0620-11
Pozícia: riešiteľka projektu

Názov projektu: Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave
Grantová schéma: KEGA
Číslo projektu: 048UK-4/2013
Pozícia: riešiteľka projektu


Rok 2014
Názov projektu: Trestná zodpovednosť právnických osôb
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0620-11
Pozícia: riešiteľka projektu

Názov projektu: Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave
Grantová schéma: KEGA
Číslo projektu: 048UK-4/2013
Pozícia: riešiteľka projektu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Pozícia: riešiteľka projektu10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (rektorka),
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (generálny štátny radca, poradca ministra spravodlivosti SR),
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia trestného práva (generálna riaditeľka),
poradné orgány ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky,
medzirezortná pracovná skupina pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
pracovná skupina pre implementáciu smerníc Európskej únie pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky,
Rada pre probáciu a mediáciu pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky,
Rada vlády pre prevenciu kriminality,
disciplinárna komisia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
disciplinárne senáty pre postih sudcov,
Redakčná rada odborného časopisu Policajná teória a prax,
Redakčná rada odborného časopisu Public Governance, Administration and Finances - Law Review, Publisher: Wolters Kluwers,
Vedecká rada Policajnej akadémie v Prahe,
Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
Vedecká rada Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline,
Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Vedecká rada Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši,
Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy,
Právna komisia Slovenskej rektorskej konferencie,
Slovenská rektorská konferencia,
podpredsedníčka komisie pre elektronický monitoring pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky,
predsedníčka rezortnej akreditačnej komisie pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
predsedníčka Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave,
predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu,
vedúci vedecký pracovník ̶ Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva,
vedúca odboru trestného práva procesného ̶ Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
Komisia zriadená ministrom spravodlivosti na analýzu možnej aplikácie Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi,
Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
členka Rady Študentskej vedeckej odbornej činnosti,
členka Komisie pre nominácie na Cenu Karlovarských právnických dní,
členka komisií Ministerstva spravodlivosti SR pre novelizácie trestných kódexov, zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, implementácie smerníc v súvislosti s obeťami trestných činov


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

Výučba predmetu:
Právnická fakulta UK v Bratislave: Trestné právo procesné


12. Stáže a štipendiá: žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia

rektorom Univerzity Komenského jej bola udelená medaila za zásluhy o rozvoj Univerzity,
rektorom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši jej bola udelená pamätná medaila


14. Iné