Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

MENO KURILOVSKÁ Lucia
DATUM NARODENIA December 21, 1967

VZDELANIE
2017 Univerzita Komenského v Bratislave (prof.)
2017 Policejní akademie České republiky v Praze (dr. h. c.)
2014 Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva (doc.)
1994 - 1998 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PhD.)
1985 - 1989 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (JUDr.)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2014 - doteraz rektorka
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2013 – 2016 generálna štátna radkyňa, poradkyňa ministra spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2012 - 2013 generálna riaditeľka
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia trestného práva
2008 - doteraz vedúca vedecká pracovníčka
Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
1993 - doteraz profesorka
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
1989 - 1993 právnička pre zahraničný obchod a novokonštituované súkromné spoločnosti

PUBLIKÁCIE
Autorka vedeckých článkov v odborných domácich a zahraničných časopisoch, recenzií, odborných posudkov, právnych analýz, legislatívnych návrhov, praktických cvičení pre študentov, monografií, spoluautorkou učebníc, spoluriešiteľkou grantových projektov, pre agentúry posudzuje žiadosti o udelenie grantov.

KONFERENCIE Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, je spoluorganizátorkou a odbornou garantkou viacerých vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou, členka vedeckých rád konferencií organizovaných v zahraničí.

Poskytuje odborné stanoviská pre média.