Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Viliam Janáč


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: odborný pracovník


3. Kontaktné údaje: tel.: +421 907 396 432; email: usapvilo@savba.sk
vjanac@gmail.com

4. Akademické resumé:

2006 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2006 - master degree, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
2013 - externé doktorandské štúdium, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2013 - PhD. study in external form, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law5. Oblasti vedeckého záujmu: právo obchodných spoločností, akciové právo, akcionárske dohody, corporate law, law of securieties (shares), shareholders agreements6. Najdôležitejšie publikácie

JANÁČ, Viliam (100 %). Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. [Drag-along right - selected aspects]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.

JANÁČ, Viliam (100 %). Anonymita akcionárov. [Shareholders' anonymity]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

JANÁČ, Viliam (100 %). Skrytá reklama. Existujúce a nové podoby skrytej reklamy. [Secret advertising. Existing and new forms of secret advertising]. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : Veda, 2014, s. 229-237. ISBN 978-80-224-1394-7.

JANÁČ, Viliam (100 %). K nepriamej účasti na kapitálových spoločnostiach.
[Indirect participation in joint-stock company and limited liability company]. In Husár, J., Csach, K. (eds.) Obchodná spoločnosť ako právnická osoba. Košice : UPJŠ, 2014, s. 116-131. ISBN 978-80-8152-199-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-200-0.(e-publikácia)
dostupné na internete : http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/PravF/Husar-Obchodna%20spolocnost.pdf.

JANÁČ, Viliam (100 %). Umiestňovanie produktov. [Product placement]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 468-480. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Anonymita akcionárov. [Shareholders' anonymity]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou v akciovej spoločnosti. [Remuneration of employers by capital participation in a joint-stock company]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 479-496. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. [Drag-along right - selected aspects]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, 2011, 341 s. ISBN 978-80-8078-386-0. [Contractual Penalty : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Vozár, J: Právo proti nekalej súťaži. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013, 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. [Law againist unfair competition : book review]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 11, s. 51-53. ISSN 1335-1079

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Ovečková, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6. [Ovečková, O. Limitation in commercial law : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 542-543. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). [Self-awareness of legal science. Report from international scientific conference held on the occasion of the 60th anniversary of foundation of the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences (1953-2013)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN 0032-6984.8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 7. – 8. 4. 2014
Názov: Míľniky súťažného práva
Prednáška: Skrytá reklama. Existujúce a nové podoby skrytej reklamy = Secret advertising. Existing and new forms of secret advertising

Krajina: SR
Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach v spolupráci Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 1. – 3. 4. 2014
Názov: Obchodná spoločnosť ako právnická osoba – Teoretické východiská a praktické implikácie
Prednáška: K nepriamej účasti na kapitálových spoločnostiach = Indirect participation in joint-stock company and limited liability company

Krajina: SR
Pracovník: Janáč, V.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 30. – 31. 3. 2016
Názov: Akcionárske dohody a ich implikácie na správu obchodných spoločností
Prednáška: Právo požadovať prevod akcií a postavenie povinného akcionára = Drag-along right and status of compulsory shareholder9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in Dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Hospodárska súťaž a reklama
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0117/10
Doba riešenia: 2010-2012
Pozícia: spoluriešiteľ

Názov projektu: Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0131/15
Doba riešenia: 2015-2017
Pozícia: spoluriešiteľ


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia


14. Iné