Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.

1. Meno, priezvisko, tituly: Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.


2. Pracovné zaradene na inštitúcii: vedúci oddelenia súkromného práva


3. Kontaktné údaje: tel. 0907 73 63 74, mail: lapsansky@hotmail.com


4. Akademické resumé:
1997: Univerzita Montesquieu Bordeaux IV, Francúzsko: diplom prehĺbených štúdií (Diplome d´Etudes Approfondies, D.E.A.) so špecializáciou na právo Európskych spoločenstiev.
2010: Univerzita Komenského v Bratislave: získanie titulu Philosophiae doctor (PhD.), odbor: obchodné právo.


5. Oblasti vedeckého záujmu: protimonopolné právo, mediálne právo, obchodné právo


6. Najdôležitejšie publikácie

VOZÁR, Jozef (33 %) - VALKO, Ernest (33 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (33 %). Tlačový zákon. Komentár. [Press Law : Comment]. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009, 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Kartelrecht : D. VIII. In Wirtschaft und Recht in Osteuropa. München : Verlag C.H. Beck, 2003, 22 s. ISBN 3-406-50722-0.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Hospodárska súťaž a štátna pomoc. [Competition and State Aid]. In Čorba, J. (ed.) Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva v Európskej únii. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 395-422. ISBN 80-968886-0-6.
LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady. [Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council]. In VOZÁR, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s.111-129. ISBN 978-80-224-1470-8.7. Vedecké výstupy od roku 2012

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0.


LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady. [Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council]. In VOZÁR, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s.111-129. ISBN: 978-80-224-1470-8.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Typy zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. [Types of interventions of public authorities into competition according to § 39 of the Act on Protection of Competition]. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 6, s. 567-583. ISSN 0032-6984.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám : od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu. [Crisis and agenda of granting state aid to banks : from the general prohibition of the state aid to restructuring of the financial market]. In SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.) Právo obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-8152-056-3.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona hospodárskej súťaži. [Instruments of unlawful interference by public authorities in economic competition]. In VOZÁR, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník z medzinárodného sympózia. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, VEDA, 2014, s. 88-108. ISBN 978-80-224-1394-7.

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In KROPAJ, M. (ed.) Sub Specie Aeternis: Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 – 2014). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN: 978-80-89019-30-4.

BLAŽO, Ondrej (zost.), LAPŠANSKÝ, Lukáš (rec.). Ochrana hospodárskej súťaže: právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo : zborník z vedeckej konferencie s participáciou študentov postgraduálneho štúdia na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky dňa 6. júna 2013 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. [Protection of Competition : Legal Framework for Economy, Economic Framework for Law : Proceedings from a Scientific Conference with Participation of Postgraduate Students]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 79 s. (Edícia Sympóziá, kolokviá, konferencie) ISBN 978-80-7160-355-9.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.). Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve : recenzia. [Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.) Private law in the European perspective : book review] In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN 0032-6984. (Recenzia na: Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.). Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 s. ISBN 978-80-8082-477-8.)

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva : recenzia. [Králičková, B. Private-law aspects of antimonopoly law : book review]. In Justičná revue, roč. 64, 2012, č. 10, s. 1368. ISSN 1335-6461. (Recenzia na: Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, 196 s. ISBN 978-80-224-1271-1.)

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ovečková, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 302 s. : recenzia. [Ovečková, Oľga, The Limitation Period in Commercial Law : book review]. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 4, s. 372-374. ISSN 0231-6625. (Recenzia na: Ovečková, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 302 s. ISBN 9788081682056.)8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu

Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 7. – 8. 4. 2014
Názov: Míľniky súťažného práva
Prednáška: Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 93 zákona hospodárskej súťaži

Krajina: SR
Pracovník: Lapšanský, L.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 14. 11. 2014
Názov: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
Prednáška: Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na fungovanie právneho štátu a právnej praxe
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 51-000805
Doba riešenia: 2006-2008
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in Dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Hospodárska súťaž a reklama
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0117/10
Doba riešenia: 2010-2012
Pozícia: zástupca vedúceho projektu

Názov projektu: Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0135/14
Doba riešenia: 2014-2016
Pozícia: vedúci projektu

Názov projektu: Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0131/15
Doba riešenia: 2015-2017
Pozícia: zástupca vedúceho projektu10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách

2001 – 2012: člen redakčnej rady odborného mesačníka Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava : IURA EDITION. ISSN 1335-7034.

2008 – súčasnosť: člen Komisie pre legislatívu v oblasti informatizácie spoločnosti (zriadenej na základe Interného riadiaceho aktu Ministerstva financií SR č. 38/ 2007).

2008 – 2012: odborný garant odborného mesačníka Právo pre ROPO a obce. Bratislava : IURA EDITION. ISSN 1337-7523.

2010 – súčasnosť: tajomník Etickej komisie SAV


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia
VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7: Autorská cena za právnu publikáciu v Slovenskej republike 2010, Karlovarské právnické dny.


14. Iné