Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD., absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Bordeaux IV Montesquieu (Francúzsko). Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník na Ústave štátu a práva SAV, kde súčasne vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa, a je činný aj ako advokát. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých a odborných článkov vydaných doma i v zahraničí, v ktorých sa zameriava na oblasti súťažného práva, obchodného práva a mediálneho práva. Je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií ako napr. Tlačový zákon. Komentár (C.H Beck, Praha, 2009 a 2021, v spoluautorstve), Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku (Veda, Bratislava, 2014), Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Veda, Bratislava, 2015, v spoluautorstve), 100 rokov časopisu Právny obzor (Veda, Bratislava, 2017, v spoluautorstve) alebo Ochrana hospodárskej súťaže pred protisúťažnými zásahmi orgánov verejnej moci (Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, 2020) alebo kapitol v monografiách domácich (Hospodárska súťaž a štátna pomoc, in Európske právo na Slovensku : právny rozmer členstva v Európskej únii, Kalligram, Bratislava, 2002) ako aj zahraničných (Kartelrecht : časť D./VIII., in Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, C. H. Beck Verlag, München, 2003). Tlačový zákon. Komentár (C.H Beck, Praha, 2009, v spoluautorstve) bol ocenený Autorskou cenou za právnu publikáciu v Slovenskej republike za rok 2010 udeľovanou v rámci každoročne organizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie Karlovarské právnické dny.