Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

JUDr. Katarína Zavacká, CSc. Absolventka Právnickej fakulty UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom dejín štátu a práva v 20. storočí. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým historicko-právnej analýze procesov budovania a likvidácie demokratických právnych systémov. Je autorkou monografií Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944 (2013), Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (2017), Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938-1941 (2023) a desiatok vedeckých štúdií. Je spoluautorkou prvej učebnice občianskej výchovy na Slovensku po roku 1989 a prostredníctvom publicistickej činnosti sa aktívne venuje aj verejnej osvete.