Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatná vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV


3. Kontaktné údaje: e-mail: katarina.zavacka@savba.sk


4. Akademické resumé:
Ústav štátu a práva SAV, dejiny štátu a práva (CSc. 1972)
Právnická fakulta UK (prom. práv. 1964, JUDr. 1968)


5. Oblasti vedeckého záujmu: Dejiny štátu a práva v 20. storočí, procesy transformácie právnych systémov a vývoja občianskych práv a slobôd


6. Najdôležitejšie publikácie

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. [Political Crimes at the Supreme Court of the Slovak Republic between 1939 and 1944]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 189 s. ISBN 978-80-224-1328-2.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Právna veda na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. [Legal Science in Slovakia in 1918 – 1938]. In Malý, K. - Soukup, L. (eds.) Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě : sborník příspěvků. I. sv. Praha : Univerzita Karlova - Karolínum, 2010, s. 80-110. ISBN 978-80-246-1718-3.

ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - ŠTEFANOVIČ, Milan - ŠUTAJ, Štefan - ŠTEFANSKÝ, Michal - ZAVACKÁ, Katarína. Slovakia and Decrees of President of the Czechoslovak Republic Edvard Beneš in the Context of Regulation of the Slovak National Council : Domestic and Foreign Policy Implication. Bratislava : Veda, 2006. 136 s. ISBN 80-224-0933-2.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. [Press, Censorship and Propaganda in Slovakia from 6. October 1938 Till the End of the War]. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 239-274. ISBN 978-80-210-4497-5.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939). [Law on the Road of Slovakia from Democracy to Totality (Slovakia between 6. October 1938 and 14 March 1939)]. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 341-382. ISBN 80-210-4188-9.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Slovenská národná rada v rokoch 1944-1948. [Slovak National Council in 1944-1948]. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha : Univerzita Karlova, 2004, s. 606-634. ISBN 80-246-0863-4.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I.časť). [About Tradition of Regulative Power in Slovakia (First part)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 428-451. ISSN 0032-6984.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť). [About Tradition of Regulative Power in Slovakia (II. part)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č 1, s. 38-64. ISSN 0032-6984.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945-1947. [Freedom of Speech and Struggle for Power in Czechoslovakia in 1945-1947]. In Pocta Františkovi Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha : ASPI PUBLISHING, 2003, s. 283-306. ISBN 978-80-86395821.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Totalitarian systems in Czechoslovakia as liquidators of the rule of Law. [Totalitný systém v Československu ako likvidátor noriem práva]. In Slovak Contributions to 19th International Congres of Historical Sciences : slovernské príspevky na 19. medzinárodnom kongrese v Oslo 2000. Bratislava : Veda, 2001, s. 85-99.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v Československu v rokoch 1948-1967 : Od ústavy k ústave (1948-1960). [Metamorphoses of the Constitutional Position of Slovakia in Czechoslovakia in 1948-1967 : From Constitution to Constitution (1948-1960)]. In Česko-slovenská historická ročenka 1998 : materiály z konference "Česi a Slováci". Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 17-28. ISBN 80-210-1976-x.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). The Development of Constitutionalism in Slovakia. In Soňa Szomolányi - John Gould (eds) Slovakia : Problems of Democratic Consolidation. The Struggle for the Rules of the Game. Bratislava : Slovak Political Science Association; Fridrich Ebert Stiftung, 1997, s. 157-168.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). The Anti-Jewish Legislation of the Slovak State. In D. Toth et.al. The Tragedy of Slovak Jews. Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 63-80.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). K článku Jána Drga Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v II. Česko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 – 1942. [To the arcirle Drga, J.: The Legislative Definition of a Jew in II. Czech-Slovak Republic, I. Slovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Years 1938-1942 : discussion]. In Historický časopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 679-687. ISSN 0018-2575.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Jablonický, Tomáš, Profesor August Miřička, Memorabilita Iuridica sb. 7., Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, 124 s., ISBN 9788087146798 : recenzia. [Professor August Miřička. Memorabilis juridical sb. 7 : book review]. In Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 723-726. ISSN 0018-2575.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Adamová, Karolína - Lojek, Antonín: Právníci doby osvícenské, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, 108 s, ISBN 9788087439173 : recenzia. [Lawyers Period of the Enlightenment : book review]. In Historický časopis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 555-557. ISSN 0018-2575.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Adamová, Karolína - Lojek, Antonín: Právníci doby Rudolfinské, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 120 s, ISBN 9788087439134 : recenzia. [Rudolphine Lawyers Period : book review]. In Historický časopis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 171-173. ISSN 0018-2575.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Právo v rukách štátostrany od 6. októbra 1938 do roku 1945. [Law in the Hands of the State-Party from 6 October 1938 to 1945]. In Fiamová, Martina – Hlavinka, Ján – Schvarc, Michal a kol.: Slovenský štát 1939 - 1945 : predstavy a realita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 165-174. ISBN 978-80-89396-32-0.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. [Political Crimes at the Supreme Court of the Slovak Republic between 1939 and 1944]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 189 s. ISBN 978-80-224-1328-2.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). O spoločných témach: zo života povereníka vnútra. [On Common Topics: From the Life of one Interior Minister]. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava : Veda, 2013, s. 247-273. ISBN 978-80-89514-21-2.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Matej Medvecký: Za červené Slovensko, Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011. 344 s : recenzia. [Matej Medvecký: For Red Slovakia. State Security and Political Intelligence Service in Slovakia in 1945-1948 : Book Review]. In Právněhistorické studie, 2013, vol. 43, s. 386-392. ISSN 0079-4929.

ZAVACKÁ, Katarína (100 %). Stavovstvo v teórii a praxi Slovenského štátu (1939-1945). [Estates in the Theory and Practice of the Slovak State (1939-1945)]. In Právněhistorické studie, 2012, vol. 42, s. 132-143. ISSN 0079-4929.

Celková evidencia publikačnej činnosti dostupná na
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2201&action=publications&type=8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Zavacká , K.
Inštitúcia: Historický ústav SAV
Termín: 25. – 26. 3. 2014
Názov: Slovenský štát 1939 – 1945, predstavy a realita
Prednáška: Právo v rukách štátostrany
Krajina: SR
Pracovník: Zavacká , K.
Inštitúcia: Katedra právnych dejín, Právnická fakulta UK Bratislava
Termín: 25. 9. 2014
Názov: Premeny ústavného práva – kontinuita a diskontinuita
Prednáška: K ratihabícii nariadení SNR


9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: APVV Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of social development and its theoretical reflections) Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Príprava, formulácia a následné zmeny Ústavy SR 1939 -1945 ako prameň výskumu dobovej právnej vedy a právnej kultúry (Preparation, formulation and consequent changes of the Slovak Constitution in 1939-1945 as a source for research in contemporary legal science and legal culture.)
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0048/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Pozícia: zodpovedná riešiteľka10. Členstvo vo vedeckých organizáciách

Slovenská historická spoločnosť SAV


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia

14. Iné