Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podpredseda SAV pre 3. OV M. Morovics (v strede) s ocenenými - vpravo Jana Cviková, vľavo Roman Mikuláš

Ocenenia na ÚSvL SAV: Pamätnú plaketu SAV si prevzala Jana Cviková, Čestná plaketa SAV Ľ. Štúra pre Romana Mikuláša

26. 10. 2023 | zhliadnuté 648-krát

Pravidelné stretnutie pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Káva o trinástej bolo v stredu 25. októbra 2023 netradičné a slávnostné. Z rúk podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied RNDr. Miroslava T. Morovicsa, CSc., si prevzali ocenenia vedecké osobnosti ústavu – PhDr. Jana Cviková, PhD., a Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Na slávnostnom podujatí bol prítomní aj člen Predsedníctva SAV a predseda dozornej rady ústavu PhDr. Róbert Karul, PhD.

Netradičné miesto oceňovania okrem iného vyzdvihol v príhovore aj M. Morovics. „Je to možno aj príhodnejší priestor, pretože vedecké výsledky, na základe ktorých udeľujeme ceny, vznikli práve tu, na pôde ústavu.“

PhDr. Jana Cviková, PhD., si prevzala Pamätnú plaketu SAV, ktorú jej udelilo na základe návrhu Komisie SAV pre rovnosť príležitostí Predsedníctvo SAV.  Mgr. Roman Mikuláš, PhD., dostal od Predsedníctva SAV na návrh pracoviska Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách.

Literárna vedkyňa Jana Cviková si dostala ocenenie „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku“. Známa je najmä ako priekopníčka ponovembrového feminizmu na Slovensku. A ako odznelo aj od spolupracovníčky prof. PhDr. Márie Kusej, CSc., „ovplyvnila mnohé ženy na ceste k sebauvedomeniu a v boji za ľudské práva“. „Význam osobnosti Jany Cvikovej tkvie okrem jej neprehliadnuteľnej vedeckej, literárnovednej, práce vo význame jej činností na spoločnosť, jej zásluhy pre spoločnosť a kultúru sa teda dajú vnímať na troch rovinách: vedecko-výskumnej, občianskej a redakčno-vydavateľskej,“ citoval Dr. Morovics z laudácia J. Cvikovej. Organizácia ASPEKT, ktorú v roku 1993 Jana Cviková spoluzakladala s Janou Juráňovou a ďalšími ženami, sa stala základným kameňom slovenského feminizmu. Ich vzdelávacia a vydavateľská činnosť je pevnou súčasťou slovenskej kultúry. „Veľmi záslužnou je aj spolupráca Jany Cvikovej na príprave osvetových kampaní o násilí páchanom na ženách (Piata žena), sexuálnom násilí (Zastavme násilie) či o rodovom rozdiele v odmeňovaní (kedvyrastiem.sk),“ zdôraznil M. Morovics.

Celé znenie laudácia je v prílohe.

„Feminizmus je dnes trvalou súčasťou nášho myslenia a je to jej zásluha,“ uviedol v príhovore po udelení ocenenia doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD., kolega Jany Cvikovej a vyzdvihol, že práve jej osobnosť narúša stereotypy, ktoré majú ľudia o feministkách. „Jej citlivosť zahŕňa všetko – každú inakosť a z jej perspektívy sa nikdy nestráca človek.“

„Som veľmi vďačná za toto ocenenie a veľmi si ho vážim,“ uviedla v ďakovnej reči Jana Cviková a poďakovala kolegom aj za to, že môže byť súčasťou ústavu. „Medaila je krásna,“ dodala s úsmevom.

Mgr. Roman Mikuláš, PhD., si prevzal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. „Roman Mikuláš pôsobí v Slovenskej akadémii vied od začiatku svojej vedeckej dráhy a za štvrťstoročie svojej aktívnej prítomnosti v literárnovednej komunite sa vypracoval na popredného predstaviteľa tohto odboru na Slovensku aj s medzinárodným ohlasom,“ uviedol pri slávnostnom odovzdávaní ocenenia Dr. Morovics a dokumentoval to aj vymenovaním diel R. Mikuláša. „Tvorivo nadviazal najmä na výsledky súčasnej nemeckej literárnej vedy, s ktorou vedie systematický kreatívny dialóg. Slovenská literárna veda mu takto vďačí nielen za vnášanie inovatívnych výskumných impulzov, ale aj za obohatenie svojho pojmoslovia a argumentačných postupov,“ konštatoval M. Morovics. Medzi dôležité vedecké aktivity Romana Mikuláša patrí aj editorská práca a koncipovanie i vedenie rôznych projektov. Pre slovenskú literárnu vedu je zásadný jeho internetový projekt Hyperlexikón literárnovedných pojmov, ktorý sám inicioval a zastrešuje až do súčasnosti.

Celé znenie laudácia je v prílohe.

Vedeckú prácu a zanietenie ocenila Romana Mikuláša ocenila aj riaditeľka ústavu Dr. Judit Görözdi, ktorá vyzdvihla jeho dynamický prístup k bádaniu. „Prijímam toto ocenenie s veľkou pokorou,“ uviedol v ďakovnej reči R. Mikuláš a spomenul, ako sa stal vedcom. „Jednoducho som bol zvedavý a zvedavosť je veľmi dôležitá pre vedca.“ Cenu berie tiež ako výzvu a sľub do budúcnosti. A veda je budúcnosť,“ dodal držiteľ Čestnej plakety SAV Ľ. Štúra Roman Mikuláš.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články