Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľka ÚESA SAV, v. v. i., Tatiana Zachar Podolinská

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV si pripomenul 77. výročie vzniku

21. 9. 2023 | videné 671-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., (ÚESA SAV, v. v. i.) oslavuje 77 rokov svojej existencie v rámci Slovenskej akadémie vied. Ústav patrí k čelným pracoviskám etnologického a antropologického výskumu v strednej Európe. Pri príležitosti výročia sa 20. septembra 2023 v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnil Laudačný deň, počas ktorého ústav predstavil nové publikácie, ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj inštitúcie a do Siene slávy uviedol viacero expertov a expertiek z oblasti etnológie a sociálnej antropológie.

„Náš ústav sa v priebehu rokov stal lídrom na európskej scéne a v niektorých oblastiach dosiahol métu svetového hráča. Hoci každé obdobie malo svoje špecifiká, dejinami ústavu sa ako zlatá niť nesie úprimné zapálenie a radosť z vedeckej práce, chuť prekračovať a posúvať hranice poznania, vzájomná podpora, hodnota tímu a chuť spoluvytvárať dobré pracovné prostredie. Po preštudovaní množstva dát a osobných naratívov si myslím, že práve v tom tkvie tajomstvo úspechu našej inštitúcie,“ zdôraznila pri úvodnom príhovore riaditeľka ústavu Tatiana Zachar Podolinská.

„Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV je jeden z tých ústavov akadémie, ktorý nesie zástavu veľmi vysoko a má známku excelentnosti,“ uviedol v slávnostnom príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a vyzdvihol množstvo výborných a kvalifikovaných pracovníkov, ktorých ústav má. „Je tiež príkladom, že pri dobrej vôli sa dá uspieť aj na medzinárodnej scéne,“ konštatoval ďalej a zdôraznil, že ústav je tiež príkladom toho, ako môže byť výskum ústavu prínosom pre spoločnosť.   

Po príhovore predsedu SAV prof. P. Šajgalíka bola do života uvedená 432-stranová publikácia v anglickom jazyku Story of Cohesion (Príbeh súdržnosti), ktorá po prvýkrát prináša dejiny akademickej inštitúcie v socialistickom a postsocialistkom období v regióne strednej Európy. Publikácia autoriek T. Zachar Podolinskej a K. Popelkovej prináša plastický kvalitatívny obraz jednotlivých kľúčových generácií (zakladateľská, budovateľská, transformačná a inovačná), pričom malé dejiny ústavu interpretuje na pozadí SAV aj širších národných, "veľkých dejín". Historické dáta sú v knihe pútavým spôsobom prepletené so spomienkami aktérov a pamätníkov všetkých generácií. Publikácia tak patrí k priekopníckym v oblasti antropológie inštitúcií.

Ide nielen o príbeh silných a charizmatických lídrov a expertov, ale predovšetkým o príbeh vnútornej kohézie, prajnej a podpornej klímy a tímovej spolupráce. Okrem výkonovo orientovaného nastavenia, podpory excelentnosti, kreativity a hraničnej vedy, v naratívoch bývalých aj súčasných pracovníkov rezonuje hodnotovo-orientovaná atmosféra, podpora zraniteľných členov tímu, a pozitívny inštitucionálny sebanaratív,“ uvádza titulná stránka publikácie.

Program laudačného dňa doplnili audiomedailóny kľúčových reprezentantov jednotlivých generácií. Predstavená bola aj publikácia jubilantky prof. Rastislavy Stoličnej s názvom Bavilo ma byť etnografkou. Ako inovatívny formát sa na Laudačnom dni zaviedla Sieň slávy pre zaslúžilých expertov a expertky, do ktorej boli  slávnostne uvedení prví 13 ocenení in memoriam (ich zoznam je v prílohe). Ústav tiež udelil deväť ocenení za rozvoj ústavu a infraštruktúry vedy. Podujatie uzavrelo premietnutie dokumentárneho filmu o ústave, predstavujúceho aktuálne portfólio ústavu a jeho kľúčové výskumné línie.

 

Spracovali: Katarína Gáliková, Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články