Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zvieratá neurčité, zvieratá nemé : (Prírodné motívy v tvorbe Ivana Štrpku)

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Ivana Hostová Číslo ORCID - Veronika Rácová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 174 - 195
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská poézia 20. storočia, Ivan Štrpka, prírodné motívy, zviera v literatúre, ekokritika, panteizmus, zvieracie štúdiá
twentieth century Slovak poetry, Ivan Štrpka, , natural motifs, animal in literature, ecocriticism, pantheism, animal studies
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Štúdia reflektuje poéziu Ivana Štrpku (* 1944) cez prizmu panteizmu a ekokritiky, pričom sa zameriava na využitie prírodných, najmä zvieracích motívov. V autorových tvorivých začiatkoch ide napríklad o motív papagája, prostredníctvom ktorého sa tematizuje rétorická vyprázdnenosť socialistickej spoločnosti. V zbierkach z osemdesiatych rokov 20. storočia sú prírodné a zvieracie motívy prítomné v rámcoch vykresľujúcich napríklad partnerské vzťahy či esteticky ozvláštňujúce naskicovanú mestskú atmosféru. Neskôr vníma I. Štrpka prírodné fenomény panteisticky, v tomto zmysle možno na jeho poéziu aplikovať aj ekokritické východiská uvažovania o literatúre. V tvorbe po roku 1997 sú prírodné motívy najčastejšie naviazané na civilizačné kontexty a naberajú skôr temné, tajomné alebo pochmúrne odtiene anticipujúce katastrofickú víziu sveta. Štúdia zachytáva umelecký vývin poézie I. Štrpku a zároveň prispieva k úvahám o spôsoboch, akými slovenská literatúra reprezentuje a konštruuje zviera a prírodu.
Drawing on ecocritical approaches, the article tackles natural motifs (especially animals) and pantheistic elements in the poetry of Ivan Štrpka (b. 1944). Methodologically, the authors draw on ecocritical approaches. With regards to Štrpka’s early collections, they look at the way the poet employed the figure of the parrot in his critique of rhetorical emptiness of the socialist society. In the poetry published in the 1980s, on the other hand, it pertains that Štrpka used natural and animal motifs to portray erotic relationships and urban atmosphere. From his later poetry, the article focuses on the poems that demonstrate the poet’s pantheistic worldview and shows that Štrpka’s writing also offers fruitful ground for ecocritical reading. The last section of the paper looks at the collections Štrpka published after 1997. Nature is most often tied with civilizational contexts and dark, enigmatic, and sombre tones anticipating a catastrophic vision of the world prevail in these late poems. The article is thus both a contribution to the understanding of the development of the poet’s oeuvre and to the ways in which Slovak literature represents and constructs the animal and nature.
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I., Rácová, V. 2023. Zvieratá neurčité, zvieratá nemé : (Prírodné motívy v tvorbe Ivana Štrpku). In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 174-195. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.5

APA:
Hostová, I., Rácová, V. (2023). Zvieratá neurčité, zvieratá nemé : (Prírodné motívy v tvorbe Ivana Štrpku). Slovenská literatúra, 70(2), 174-195. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.5
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023