Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tematické východiská básne Jána Kalinčiaka Králik

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Marta Fülöpová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 151 - 162
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Ján Kalinčiak, Ádám Pálóczi Horváth, bájka, zvieracia symbolika
Ján Kalinčiak, Ádám Pálóczi Horváth, fable, animal symbolism
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
V ranej rukopisnej básni Jána Kalinčiaka (1822 – 1871) Králik (1840) sú spojené dve odlišné tematické a žánrové východiská, a to alegoricko-satirická spoločenská báseň o priebehu volieb a žáner etymologickej bájky, ktorá vysvetľuje vznik vtáčieho mena. Pri identifikácii možných východísk oboch tematických vrstiev sa ukazuje, že alegorické spojenie vtáčieho snemu s obrazom volieb v Uhorsku sa objavilo už v rukopisnom satirickom dramatizovanom rozhovore maďarského autora Ádáma Pálócziho Horvátha (1760 – 1820) Vplyv kométy na podnebie vtáčej spoločnosti (Az üstökös csillag befolyása a madár társadalom éghajlatára, 1819), opisujúcom priebeh stoličných volieb v Zalianskej stolici v roku 1819. Štúdia sleduje spoločné prvky textov oboch autorov. Kalinčiakovo básnické spracovanie bájky Králik a orol naznačuje jej dvojitú interpretáciu: ako moralizátorskej bájky o víťazstve slabého nad silným i ako etymologickej bájky o vzniku pomenovania drobného vtáčika.
Ján Kalinčiak (1822 – 1871) wrote his poem “Králik [The wren]” (1840) early in his career. The poem connects two different thematic and generic components – the allegorical and satirical social poem depicting the course of elections and the genre of the etymological fable which explains the origin of a name of a bird. In trying to identify the possible starting points of the two thematic layers, it turns out that the allegorical connection of the bird parliament with the portrayal of elections in Hungary had appeared in the unpublished satirical dramatic dialogue by the Hungarian author Ádám Pálóczi Horváth (1760 – 1820), “Az üstökös csillag befolyása a madár társadalom éghajlatára” ([The influence of the comet on the climate of the bird society] 1819). The dialogue described the course of the 1819 election in Zala county. The article traces common elements in the texts of the two authors. Kalinčiak’s poetic treatment of the story of the eagle and the wren suggests its double interpretation: it is both a moralising fable about the victory of the weak over the strong and an etymological fable about the origin of the name of a small bird.
Ako citovať:
ISO 690:
Fülöpová, M. 2023. Tematické východiská básne Jána Kalinčiaka Králik. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 151-162. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.3

APA:
Fülöpová, M. (2023). Tematické východiská básne Jána Kalinčiaka Králik. Slovenská literatúra, 70(2), 151-162. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.3
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023