Doktorandské štúdium "PhD"

Vedecké ústavy SAV sú externými vzdelávacími inštitúciami pre doktorandské štúdium – spolupracujú s 11 univerzitami v 84 študijných programoch.

Vysoký záujem absolventov vysokých škôl o doktorandské štúdium v Slovenskej akadémii vied naďalej pretrváva. Motiváciou sú zaujímavé a špecifické vedecké témy, ktoré im SAV ponúka, tiež možnosť využívať prepracované metodické prístupy pri bádateľskej práci. Navyše, študenti majú možnosť zapojiť sa do vedeckej tímovej práce a medzinárodnej spolupráce.

Pri riešení výskumných projektov doktorandov sa zdôrazňuje to, aby sa podporovala samostatná tvorivá činnosť mladých vedeckých pracovníkov.

Kontakt:

Úrad SAV
Referát vedeckej výchovy
Štefániková 49
814 38 Bratislava

E-mail:

Prehľad organizácií SAV akreditovaných na doktorandské štúdijné programy

Dokumenty predsedníctva SAV

Právne predpisy

Aktuality