Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mobilitný a reintegračný program SAV MoRePro

MoRePro

Program MoRePro je mobilitným a reintegračným programom Slovenskej akadémie vied, ktorého cieľom je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. Na jednej strane je snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov. SAV sa týmto usiluje prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy kompetitívne v medzinárodnom kontexte.

Kritériá oprávnenosti

Uchádzač musí byť v čase podávania prihlášky držiteľom PhD. alebo ekvivalentného titulu, pričom nie je limitovaný vekom ani trvaním pracovných skúseností po získaní PhD. alebo ekvivalentného titulu. Uchádzačom môže byť vedec pôsobiaci v zahraničí, ako aj v Slovenskej republike. Uchádzač v období minimálne 12 mesiacov pred podaním prihlášky nemôže byť zamestnancom žiadnej organizácie SAV s výnimkou uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí trvajúcom minimálne 3 roky, ktorí boli prijatí do zamestnania maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky. Hostiteľskou organizáciou pre prichádzajúceho vedca môže byť iba vedecká organizácia SAV. Prihláška musí byť napísaná v anglickom jazyku, odoslaná elektronicky cez systém na podávanie prihlášok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti tak ako ich upravuje Príručka pre uchádzača.

Podávanie prihlášok

Prihlášky do Programu MoRePro sa podávajú elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý bude dostupný z internetovej stránky programu 6 týždňov pred konečným termínom na podávanie prihlášok. Pred samotným podaním prihlášky je potrebné sa registrovať do systému. Podrobné informácie nájdete v Príručke o elektronickom podávaní prihlášky.

Hodnotenie prihlášok

Prihlášky sú hodnotené v dvoch kolách. V prvom kole je posudzované splnenie kritérií oprávnenosti, technických a formálnych požiadaviek. V druhom kole prihlášky hodnotia nezávislí experti a prerokovávajú Hodnotiace komisie Programu MoRePro. Na základe vyššie uvedených krokov komisie zaradia prihlášky do kategórií a pripravia odporúčanie na financovanie pre Predsedníctvo SAV. Podrobné informácie vrátane hodnotiacich kritérií sú uvedené v Štatúte Programu MoRePro.

Realizácia projektov

Trvanie projektov je max. 4 roky. Úspešní uchádzači budú hostiteľskou organizáciou prijatí do pracovného pomeru. Finančné prostriedky projektu sú určené na mzdu prichádzajúceho vedca, príspevok na výskum a režijné náklady hostiteľskej organizácie. Po prvých 2 rokoch bude hodnotené plnenie projektu a vopred určených podmienok. V prípade, že realizácia projektu nebude komisiou hodnotená kladne, bude financovanie projektu zastavené. Pri hodnotení projektu po 2 rokoch sa berie do úvahy aj získavanie ďalších finančných prostriedkov na jeho financovanie zo zdrojov mimo SAV. Prichádzajúci vedec sa tiež zaväzuje podať v priebehu prvých 2 rokov riešenia projektu projekt na získanie ERC grantu.

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 11. 4. 2019 schválilo vyhlásenie prvej výzvy na podávanie prihlášok v rámci Programu MoRePro. Výzva bola vyhlásená od 3. 6. 2019 do 6. 9. 2019. Počas prvej výzvy sme prijali 14 prihlášok z ktorých vybrala hodnotiaca komisia 4 úspešné projekty a odporučila ich na financovanie. V priebehu roku 2020 až 2021 postupne nastúpili na ústavy SAV 3 štipendisti. Krátka informácia a podporených projektoch, viď dole nižšie v časti Podporené projekty.

Podporené projekty

Dokumenty