Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo máte právo vedieť o Slovenskej akadémii vied v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov

Paragraf
Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu občanov k informáciám, vymedzeného v čl. 26, 45 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 17, 25 a 35 Listiny základných práv a slobôd, ustanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov. V tomto zákone je uvedený rozsah povinností tzv. povinnej osoby (§ 2 citovaného zákona). V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinná zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť.
V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 1. Slovenská akadémia vied (ďalej len akadémia alebo SAV) je právnická osoba zriadená podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied
  Sídlom SAV je Bratislava.
  SAV je samosprávna vedecká inštitúcia SR, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy , vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu. Práva a povinnosti SAV pri správe a nakladaní s majetkom štátu sú stanovené zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. SAV hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Činnosť akadémie je zameraná predovšetkým na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných, technických a spoločenských vied v súlade so štátnou, vednou a technickou politikou. Akadémia uplatňuje nové poznatky vedy v aplikovanom výskume, v hospodárskej a spoločenskej praxi, v expertnej, poradenskej, vedecko-vzdelávacej a kultúrno-vzdelávacej činnosti.
  Akadémia ďalej:
  • rozpracúva a rozširuje výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní a popularizácii,
  • zúčastňuje sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky,
  • zúčastňuje sa na pedagogickom procese vysokých škôl, doktorandskom štúdiu a udeľuje vedecké hodnosti,
  • priznáva v procese ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov vedecko-kvalifikačné stupne,
  • podieľa sa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
  • spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s vysokými školami a rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými osobami z oblasti výroby a služieb,
  • vydáva periodické a neperiodické publikácie,
  • spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy SR.
 2. Samospráva akadémie a odborné orgány akadémie
  Samosprávne orgány akadémie sú:
  • snem akadémie,
  • vedecká rada akadémie,
  • predsedníctvo akadémie, ktoré je výkonný orgán akadémie
  Na čele akadémie je predseda akadémie, ako štatutárny orgán, ktorý koná a rozhoduje v mene akadémie.
  Úlohy akadémie spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie, ako aj úlohy akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly zabezpečuje Úrad akadémie.
  Akadémia uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom vedeckých, špecializovaných a servisných organizácií akadémie.
  Zriaďovateľom organizácie SAV je akadémia, ktorá v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. zriaďuje tieto organizácie ako rozpočtové alebo príspevkové. Organizácia je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou.
  Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
  Ďalšími zdrojmi financovania organizácií sú:
  • prostriedky štátneho rozpočtu získané na základe účasti vo verejnej súťaži , vypísanej na účelové financovanie úloh výskumu a vývoja,
  • príjmy z vlastnej činnosti,
  • príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,
  • prostriedky z medzinárodných programov a výskumu a vývoja.
  Plnenie úloh, ktoré slúžia celej akadémii zabezpečujú spoločné špecializované a servisné organizácie.
  Organizačná štruktúra akadémie je uverejnená na internetovej stránke www.sav.sk

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

 1. Povinné zverejňovanie informácie možno získať na internetovej stránke www.sav.sk, na informačnej tabuli SAV (Štefánikova 49, Bratislava) a na informačných tabuliach organizácií SAV.
  Povinne zverejňované objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby Úradu SAV možno získať na internetovej stránke www.urad.sav.sk/zmluvy/.
  Povinne zverejňované objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby organizácií SAV možno získať na internetových stránkach organizácií SAV.
 2. Nezverejnenú informáciu akadémia sprístupní na základe žiadosti o sprístupnenie informácie (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť môže žiadateľ podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 3. Informácia môže byť sprístupnená:
  • ústne,
  • nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotoviť si odpis alebo výpis v sídle akadémie,
  • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
  • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
  • telefonicky,
  • faxom,
  • poštou,
  • e-mailom,
  • odkazom na už zverejnenú informáciu
  Informácia sa sprístupňuje formou určenou žiadateľom a až keď nie je možné ju sprístupniť touto formou, po dohode so žiadateľom nasledujú iné možnosti. Prihliada sa pritom na charakter informácie ,spôsob podania žiadosti a na technické možnosti akadémie.
 4. Na základe žiadosti musí akadémia sprístupniť všetky informácie, ktoré má k dispozícii. Akadémia musí prijať, zaevidovať a vybaviť každú žiadosť, návrh alebo iné podanie.
 5. Akadémia žiadosť vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej podania, v odôvodnených prípadoch môže predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní. Ak nie je možné dodržať osemdňovú lehotu, akadémia to bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty, oznámi žiadateľovi písomne s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 6. Závažnými dôvodmi predĺženia lehoty, najviac o osem pracovných dní sú:
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 7. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:
  • ústne alebo písomne na adresu.: Podateľňa, Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava,
  • telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 57510 111,
  • faxom na faxové spojenie: 02/ 57510 608,
  • e-mailom na adresu:

Postup akadémie pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať:

 1. Za včasné a pravdivé poskytnutie informácií a vybavovanie žiadostí je zodpovedný Úrad SAV (ďalej len Ú SAV).
 2. Evidenciu všetkých žiadostí podaných akadémii vedie právny referát Úradu SAV.
 3. Evidencia obsahuje predovšetkým:
  • dátum podania žiadostí,
  • obsah žiadosti, formou podania (napr. písomne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
  • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie informácie kompletnej alebo čiastočnej, forma poskytnutia informácie, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu),
  • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).
 4. Žiadosť je podaná dňom, keď došla akadémii.
 5. Na žiadosť žiadateľa akadémia písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
 6. Ak bola žiadosť podaná priamo inému organizačnému útvaru Ú SAV, tento útvar zabezpečí jej zaevidovanie v evidencii právneho referátu Ú SAV , kde žiadosť bezodkladne odovzdá, a to aj v prípade podania ústnej alebo telefonickej žiadosti.
 7. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, akadémia bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve akadémie žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, akadémia žiadosť odloží bez vydania rozhodnutia, o čom vo výzve na doplnenie upozorní žiadateľa.
 8. Zaevidovanú žiadosť, ktorej vecné vybavenie nie je v pôsobnosti a možnostiach právneho referátu Ú SAV, tento útvar bezodkladne postúpi vecne príslušnému útvaru na spracovanie stanoviska, vyjadrenie a pod. Vecne príslušný útvar spracuje odborné vyjadrenie a právnemu referátu Ú SAV vráti žiadosť s odborným vyjadrením tak, aby bola dodržaná lehota na vybavenie.
 9. Ak akadémia nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa. Ak takáto povinná osoba nie je známa, akadémia vydá do desiatich dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 10. Odpoveď na žiadosť zasiela žiadateľovi právny referát Ú SAV a podpisuje ju vedúci Ú SAV.
 11. Žiadosť s dokumentáciu sa po vybavení ukladá na právnom referáte Ú SAV. O sprístupnení informácie sa urobí rozhodnutie zápisom v spise. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.
 12. V prípade, ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa v lehote ôsmich pracovných dní písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.
 13. Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydáva z dôvodu:
  • a. ustanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 až 11),
  • b. keď nie je známa taká povinná osoba, ktorá disponuje požadovanými informáciami (§ 15 ods. 1 zákona).
 14. Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa nevydáva len v prípade, ak bola žiadosť odložená pre neodstránenie jej nedostatkov aj napriek predchádzajúcej výzve.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

 1. Proti rozhodnutiu akadémie o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva akadémii.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu akadémie rozhoduje predseda akadémie, na základe vyjadrenia komisie, ktorú na tento účel ustanovil.
 3. Predseda rozhodne o odvolaní do 15 dní od jeho doručenia. Ak predseda akadémie v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov.
Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii:
 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť sumu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Akadémia odpustí úhrady nepresahujúce 0,66 €.

Postup organizácií akadémie

Organizácia postupuje v rozsahu vyplývajúcom zo smernice č. 1/2001, analogicky ako akadémia.
Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk a interných normatívnych aktov, podľa ktorých akadémia koná a rozhoduje:
 • zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied,
 • zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov,
 • ostatné interné smernice sú už uverejnené na internetovej stránke